Verksamhetsområden | Konkurs|Information till arbetstagare

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Lönegaranti och annan viktig information för dig som är arbetstagare

Många berörs när ett företag får problem. Ackordscentralens målsättning är att skapa så stor trygghet som möjligt genom att rädda de värden som finns kvar i verksamheten. Vi intar därför en oberoende ställning där vi beaktar leverantörernas, övriga fordringsägares, anställdas och samhällets krav i lika hög grad som vi försvarar våra uppdragsgivares intressen.

Vad är viktigt att tänka på vid en konkurs?

Vad är en konkurs?

En juridisk person (som ett aktiebolag eller ekonomisk förening) eller en fysisk person kan försättas i konkurs om obestånd föreligger. Ett konkursförfarande inleds genom ett beslut av tingsrätt. Förfarandet – som leds av en av tingsrätten utsedd konkursförvaltare – innebär att samtliga omsättningsbara tillgångar hos konkursgäldenären omvandlas till likvida medel och delas ut till fordringsägarna i en viss reglerad ordning.

Lönefordran mot arbetsgivaren vid konkurs

Arbetstagare som har en lönefordran kan vara berättigad till statlig lönegaranti. Lön är all ersättning som arbetsgivaren åtagit sig att betala enligt individuellt anställningsavtal och/eller kollektivavtal för utförande av arbete eller för beredskap att utföra arbete. Du kan få ersättning för lön avseende arbete som utförts tre månader före konkursen och för uppsägningslön, dock längst åtta månader totalt. Uppsägningstidens längd är begränsad till vad som följer av 11 § lagen om anställningsskydd (LAS). Tiden varierar mellan en till sex månader. Hur lång den är i det enskilda fallet beror på längden av din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Förutom lön kan du få ersättning för uteblivna löneförmåner samt vissa kostnader du kan ha haft på grund av din anställning. Det totala ersättningsbelopp som betalas ut under statlig lönegaranti är begränsat till 4 prisbasbelopp (januari 2018: 182 000 kronor).

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursen ersätts för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.

Den som själv eller tillsammans med nära anförvanter ägt en väsentlig andel av företaget och som har haft ett betydande inflytande över verksamheten har inte rätt till lönegarantiersättning.

Beslut om lönegaranti fattas av konkursförvaltaren.

Anmälan till arbetsförmedling

En förutsättning för att du skall få lönegaranti för uppsägningslön, är att du är anmäld hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Anmäl dig därför snarast som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarens skyldigheter mot arbetstagaren efter konkurs

Arbetsgivaren är efter konkurs skyldig att på begäran utfärda bland annat

  • Arbetsgivarintyg utvisande anställningstid fram till konkursdagen

  • Arbetsbetyg

  • Kontrolluppgift för löneutbetalningar till och med konkursdagen


Vi rekommenderar att du snarast kontaktar företrädare för arbetsgivaren om du är i behov av någon av ovanstående handlingar.

Lönegaranti under företagsrekonstruktion

Statlig lönegaranti utgår enligt den nya lönegarantilagen sedan den 1 juni 2005 inte bara som tidigare vid konkurs, utan även vid företagsrekonstruktion.

Innan den nya lönegarantilagen fanns en skepsis till företagsrekonstruktion, inte minst hos banker och andra kreditgivare, då lönerna vid en rekonstruktion, till skillnad från i en konkurs, skulle betalas av företaget och då riskerade att snabbt undergräva företagets substans. Att inte använda lönegarantiinstrumentet även vid företagsrekonstruktion ansågs emellertid motverka den omfattande förmånsrättsreform som kom vid årsskiftet 2003/2004. Den syftade till att företag med lönsamhetsproblem skulle vidta åtgärder i ett tidigare skede än vad som skedde före reformen. Lönegaranti under företagsrekonstruktion är alltså ett sätt att ge ett företag på obestånd bättre möjligheter att undvika konkurs genom rekonstruktion i ett tidigare skede.

Idag kan alltså ett företag som rekonstrueras åtnjuta lönegarantin under en månads drift. Finns innestående löneskulder vid beslut om företagsrekonstruktion, omfattas även dessa av lönegarantin. Beslut om lönegaranti fattas av rekonstruktören. Företaget får alltså respit med upplupna lönefordringar. Dessa skall dock återbetalas. En tillkommande kostnad för företaget är räntan på beloppet. Om företaget senare skulle försättas i konkurs, beviljas lönegaranti även i konkursen.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png