Verksamhetsområden | Konkurs|Vanliga ord och begrepp

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Vanliga ord och begrepp

Abandonera

Konkursförvaltaren avstår från viss egendom som annars skulle ingått i konkursboet. Till exempel lämnas ibland inventarier kvar i lokaler som gäldenären hyrt eftersom kostnaderna för omhändertagande överstiger försäljningsintäkten.

Borgensman

En person som lovat att betala någon annans skuld (exempelvis ett lån) om låntagaren, gäldenären, själv inte betalar.

Borgenär

En person som har en fordran mot någon annan. Benämns även fordringsägare.

Edgångssammanträde

Företrädare för ett bolag eller annan försäkrar inför tingsrätten under straffansvar att de tillgångar och skulder som antecknats i bouppteckningen såvitt han/hon vet är riktiga.

Förvaltarberättelse

Skall ges in till tingsrätten senast sex månader efter beslutet om konkurs. En berättelse över varför bolaget gick i konkurs, hur bokföringen hanterats och om några avvikande transaktioner skett.

Förmånsrätt

Fordringsägarnas förmånsrätt i förhållande till varandra till betalning ur gäldenärens egendom.

Gäldenär

En person som har en skuld till någon annan.

Konkurs

En persons tillgångar omhändertas av en konkursförvaltare och säljes, varefter de pengar som kommer in fördelas mellan fordringsägarna enligt en enligt lagen bestämd ordning (förmånsrättsordningen).

Konkursbouppteckning

En förteckning över en persons tillgångar och skulder per dagen för konkurs. Skall ges in till tingsrätten av konkursförvaltaren.

Obestånd

En juridisk eller fysisk persons oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Oförmågan får inte vara tillfällig. Benämns även insolvens. Utgör grund för konkurs.

Panträtt

Den rätt som uppstår när någon (panthavaren) får en säkerhet för en fordran mot någon annan (pantsättaren). Om betalning inte sker får panthavaren sälja (realisera) panten.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png