Ackordscentralens kritik mot regeringens stödpaket

Regeringen har presenterat flera stödpaket för att stötta landets företagare under den pågående krisen. Ackordscentralens vd Mikael Kubu välkomnar stödet men är kritisk till många av punkterna.

Regeringen har presenterat flera stödpaket för att stötta landets företagare under den pågående krisen. Ackordscentralens vd Mikael Kubu välkomnar stödet men är kritisk till många av punkterna som han anser är otillräckliga.

SKATTEANSTÅNDET
− Det är bra att man kan få anstånd på skatten men problemet är att det bokas upp som en skuld med en i dagsläget saftig ränta. Det återstår att se vad räntan landar på när reger­ingen har justerat ner den.

− Även om skatteanståndet hjälper likviditeten så kommer du att få pro­blem med balansräkningen och det ska dessutom betalas tillbaka. Skat­teanståndet betyder att du skjuter på problemet utan att lösa det. Med lågränteläget som vi har nu tycker jag inte att det ska vara någon ränta alls, säger Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Han förespråkar dessutom att skatten läggs upp som ett lån, ett lån som i vissa fall helt bör efterskänkas.

− Skatten bör efterges i relation till hur mycket omsättningen har minskat under tre månader. Har omsättningen minskat i väsentlig utsträckning under tre månader ska skatten efterges helt och hållet. För vissa företag är det enda möjligheten att överhuvudtaget klara sig ur den här krisen.

UTLÅNINGEN
Riksbankens lån till bankerna som de i sin tur kan låna vidare till företa­gen har även det ett stort problem. Nämligen att banker inte får ge lån till företag som inte är kreditvärdiga, och ett företag som knappt har några intäkter och bara kostnader är inte kreditvärdigt.

− En förutsättning för att banken ska kunna lämna ett lån är att staten tar kreditrisken. I dagsläget tar staten 70 procent av kreditrisken för små och medelstora företag och samma borde gälla för alla företag. Eftersom bankerna varken vill eller får låna ut till en verksamhet som inte är kredit­värdig faller annars hela idén, säger Mikael Kubu.

KORTTIDSPERMITTERING
Permitteringsreglerna tycker Mikael Kubu är bra, men problemet här är att företaget ändå som minst måste be-tala cirka 50 % av lönen. För den som bedriver en verksamhet där intäkter­na har upphört helt är permitterings­reglerna inte tillräckliga.

- För den typen av företag finns det bara företagsrekonstruktion som verktyg, såvida man inte har en ägare som vill skjuta in pengar, säger Mikael Kubu.

Han fortsätter:

− Ytterligare en utmaning är att du måste fortsätta att betala hyra. Regeringen stöttar särskilt utsatta branscher med upp till 50 % av hyran men frågan är om det är tillräckligt.

FÖRETAGSREKONSTRUKTION ETT ALTERNATIV
Företagsrekonstruktion eller permit­tering är en balansgång. Rekonstruk­tion fungerar bäst för branscher där det är lätt att hitta ny personal eller att återanställa samma personal, som till exempel en restaurang eller en rese­byrå. För små och medelstora företag vars verksamhet mer eller mindre har upphört är rekonstruktion den enda lösningen. Om personal sägs upp och arbetsbefrias i branscher med mer högkvalificerad arbetskraft slår du sönder infrastrukturen. Där fungerar permitteringar bättre. Han tycker det är bra att regeringen vidtar åtgärder men säger att ytterst finns företagsrekonstruktion som ett alternativ.

− Utifrån ett likviditetsperspektiv är många av åtgärderna som staten har vidtagit bra, men det är onödigt att vi får flera tusen företagsrekon­struktioner. Därför måste statens stödåtgärder för mindre företag vara lika effektivt som en rekonstruktion, det måste vara möjligt för ett bolag att övervintra. Det som ryms i stöd­paketen är bra men otillräckligt. De är tillräckliga för bolag som tappar 40–50 % av sin omsättning men inte om man tappar 90 % av sin omsätt­ning och i praktiken måste stänga, avslutar Mikael Kubu.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020