Ackordscentralens remissvar på Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”), som har fått möjlighet att under Skatteverkets utredning lämna sina synpunkter, är i huvudsak positivt inställt till lagförslaget. Det är särskilt angeläget att de föreslagna sekretessbrytande bestämmelserna införs. Dessa kommer att öka förutsättningarna för att fatta korrekta beslut samt förhindra missbruk av lönegarantin. Däremot anser Ackordscentralen att Skatteverkets föreslagna verktyg för att kontrollera förvaltarens/rekonstruktörens beslut i stället borde kunna användas av dessa under sin utredning av lönegarantianspråk.

Ackordscentralen har också yttrat sig angående de frågor som Skatteverket har belyst i avsnitt 4.14 och som regeringen vill ha synpunkter på.

Remissvaret i sin helhet finns att läsa på regeringens webb:

https://www.regeringen.se/remisser/2022/09/remiss-av-skatteverkets-promemoria-lonegaranti/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

Bild: Unsplash