Analysgrupp

Ackordscentralen har sju interna analysgrupper där man håller sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Kunskapen som sprids genom analysgrupperna ger medarbetarna extra kompetens för att kunna bistå sina klienter på bästa möjliga sätt. Här presenteras gruppen Likvidation som leds av Louise Sjödahl.

Vad ryms inom Likvidation?
Det inbegriper såväl frågor inför som under en likvidation, och inkluderar även frågeställningar rörande bland annat styrelsens ansvar i situationer då det egna kapitalet kan antas understiga aktiebolagets registrerade aktiekapital (reglerna om kontrollbalansräkning). Enligt dessa regler kan styrelsen ha ett ansvar att besluta att bolaget ska träda i likvidation och om inte reglerna iakttas kan styrelseledamöter ha ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Analysgruppen hanterar även frågor om den praktiska hanteringen kring att avsluta ett bolag utom ramen för konkurs.

Vad tycker du är mest spännande inom området?
Likvidation spänner över såväl ansvarsfrågor både för styrelse inför en likvidation som för likvidatorn under förfarandet som en rad aktiebolagsrättsliga frågeställningar som ska hanteras. Spännvidden är stor och frågorna som man kommer i kontakt med vitt skilda.

Vilka är de största utmaningarna inom Likvidation?
Eftersom likvidatorn går in i styrelsens ställe har likvidatorn samma ansvar som en styrelseledamot både i relationen till aktieägarna och bolaget. Likvidatorn har, precis som styrelseledamot, ett

ställföreträdaransvar för skatter och avgifter efter att skatt förfallit till betalning utan att sådan presterats. Reglerna om kontrollbalansräkning och tillhörande ansvarsregler återfinns bara i svensk rätt, så utländska aktieägare har svårt att förstå de relativt komplicerade reglerna.

Är det något på gång inom närmsta framtiden?
Rekonstruktionsutredningen har lämnat ett lagförslag rörande en ny rekonstruktionslagstiftning. Där föreslås även ändrade regler rörande kontrollbalansstämman som ska hållas enligt likvidationsreglerna i aktiebolagslagen. Om ett bolag är under rekonstruktion gäller idag aktiebolagsreglerna fullt ut. Det innebär att om ett bolag i tiden före rekonstruktionen har upprättat en kontrollbalansräkning och avhållit den första kontrollbalansstämman så löper åttamånadersfristen utan inskränkningar under rekonstruktionen. Styrelsen har formellt sett att begära att bolaget ska träda i likvidation trots att rekonstruktionen pågår. En lyckad rekonstruktionen medför dock att bolagets egna kapital återställs.

Lagförslaget föreslår att den andra konstrollstämman inte behöver hållas under rekonstruktionen och att åttamånadersperioden ”fryses” under rekonstruktionen. Den andra kontrollbalansstämman ska enligt förslaget hållas först två månader efter avslutad rekonstruktion. Detta är nytt i förhållande till nuvarande lagstiftning och ett välkomnat förslag av många praktiker.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2021

Text: Anette Norling