Remissvar: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

Sammanfattning av Ackordscentralens remissvar
Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") delar i allt väsentligt det materiella innehållet i utredningens förslag. Remissvaret nedan kommer därför endast ta sikte på de förslag som Ackordscentralen anser bör kommenteras särskilt.

Ackordscentralen anser dock att det möjligen bör övervägas om de föreslagna förändringarna, verkligen behöver komma till uttryck i en ny lag om företags­ rekonstruktion, särskilt mot bakgrund av att många paragrafer är desamma som i nuvarande lag eller innehåller mindre betydande förändringar. De stora förändringarna, såsom t ex bestämmelserna om rekonstruktionsplanen, skulle kunna fogas in som ett nytt kapitel. Detta gäller även lagen om offentlig skulduppgörelse, som skulle kunna utgöra ett särskilt kapitel.

Om det krävs en ny lag om företagsrekonstruktion anser Ackordscentralen att dispositionen av lagparagraferna bör ändras så att de följer en kronologisk ordning av handläggningen av en företagsrekonstruktion. För att ta ett bland många exempel kommer rekonstruktörens skyldighet att skicka underrättelser till borgenärerna inom en vecka från beslutet först i kapitel 3 efter att rekonstruktionsplanens innehåll har reglerats i kapitel 2.

Även om det inte omfattas av betänkandet vill Ackordscentralen fästa departementets uppmärksamhet på vad som anges nedan under rubriken "Övrigt".

Läs hela remissvaret här.