Återkommande ämnen under Insolvensrättsligt Forum

Vid de femton Insolvensrättsliga Forum som hållits sedan 1990, har ett antal ämnen återkommit vid flera tillfällen.

Insolvensrättsligt Forum har genom att understödja insolvensrättslig debatt och forskning, val av forumens ämnen och deltagarnas breda representation, påverkat lagstiftningen samt haft betydelse som rättskälla och inspirationskälla. Även om det kan vara svårt att hålla isär påverkan av debatten i forumet från påverkan av enskilda personers insatser, kan interaktion mellan forumet och lagstiftningsprocessen konstateras.

Ständigt aktuella frågor

Rekonstruktion av insolventa företag
1988 tillsattes en Insolvensutredning för att analysera behov och förutsättningar för ett rekonstruktionsinstitut efter internationell förbild. Rekonstruktion av insolventa företag var det första ämnet på det första forumet 1990. Ämnet har sedan dess varit uppe på agendan vid ett flertal tillfällen, bland annat under punkterna ”Förmånsrätt och företagsrekonstruktion” 1999, och ”Offentligt ackord” 2007. 2017 diskuterades temat igen under ”Aktuella frågor rörande företagsrekonstruktion”. ”EU-direktivet om rekonstruktion och en effektivare insolvenshantering” diskuterades under årets forum eftersom en överenskommelse har träffats mellan rådet och parlamentet om rubricerade direktiv. Det är nu föremål för språklig översyn och översättning och väntas träda i kraft i april 2019. Vad gäller rekonstruktion, inklusive ett samlat insolvensförfarande, har forumet påverkat och bidragit till att ett antal grundläggande principer inom rekonstruktionsrätten fått rättspolitiskt gehör.

Abandonering av egendom från konkursbo
När ämnet diskuterades vid 1997 års forum blev det allmänt känt och lanserat som ett särskilt institut inom konkursrätten. Mikael Möller menar i skriften ”Insolvensrättsligt forum 2009” att det var först då som konceptet abandonering lades fast i nutida svensk rätt. Ämnet har sedan återigen diskuterats vid 1999 års forum under ämnet ”Konkurs och miljöansvar”. Det var även föremål för diskussion 2001 (”Lagstiftningsstopp på Justitiedepartementet”) samt 2005 (”Konkurs och processer”).

Styrelseansvar
Har upprepade gånger diskuterats under forumen, senast i år under temat ”Styrelseansvar vid fortsatt drift och fortsatt processande vid eller i grannskapet av insolvens samt under konkurs och företagsrekonstruktion”. Ämnet stod även på agendan 2017 då ”Styrelsens plikter och ansvar vid sannolikhet för insolvens” diskuterades. 2011 behandlades utvecklingslinjer i rättspraxis avseende företrädaransvar enligt aktiebolagslagen och skattebetalningslagen.

Diskussionspunkter vid 2019 års forum var:

  • Styrelseansvar vid fortsatt drift och fortsatt processande vid eller i grannskapet av insolvens samt under konkurs och företagsrekonstruktion
  • EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering
  • Luriga ackordsfrågor

Källor: ”Insolvensrättsligt forum 2009”, Redaktör Mikael Möller, iUSTUS Förlag, samt program för forum till och med 2019.

Text: Lotta Hovhammar • Anette Norling
Foto: Anton Enerlöv

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019