Hur fungerar lönegaranti?

Kassan tryter, checkkrediten är utnyttjad och lönedagen närmar sig med oroande fart. Nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder. Lösningen heter lönegaranti. Vi hjälper dig snabbt och effektivt med nödvändig hantering. Med ett lönegarantibeslut behöver företaget varken betala ut löner, källskatter eller arbetsgivaravgifter vilket förbättrar likviditeten under rekonstruktionen.

Läs mer om lönegaranti på vår andra sajt acrekonstruktion.se.

Likviditet under rekonstruktion

En grundförutsättning för en lyckad företagsrekonstruktion är att ditt företag kan hantera likviditeten under rekonstruktionen. Därför behöver likviditeten lösas för de tre första månaderna, så att den inte behöver avbrytas mitt i processen. Vi talar med finansiärer innan vi påbörjar rekonstruktionen, eftersom det är enklare att få hjälp innan allt drar igång.

Läs mer om finansiering på vår andra sajt acrekonstruktion.se.

När det uppstår en likviditetskris

Om du ställs inför det faktum att ditt företag är på väg in i en likviditetskris, är antagligen din första tanke att skapa tillskott i kassan. En bra tanke. Men att parallellt fundera på skuldsidan är också en bra idé. Som rekonstruktörer ägnar vi oss huvudsakligen åt att analysera och värdera balansräkningens skuldsida.

Läs mer om skulder på vår andra sajt acrekonstruktion.se.

Har ditt företag ekonomiska problem?

Har ditt företag ekonomiska problem? Tror du ändå på en framtid för verksamheten? Då är företagsrekonstruktion en lösning. Så länge den pågår kan ingen försätta företaget i konkurs eller få en utmätning verkställd. Tiden är den mest kritiska faktorn om ditt företag har råkat i betalningssvårigheter. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större är chansen att vi kan rädda ditt företag.

Läs mer om företagsrekonstruktion på vår andra sajt acrekonstruktion.se.

 

Lättförstådd information om företagsrekonstruktion

Du har väl inte missat vår andra sajt acrekonstruktion.se? Där hittar du bland annat lättförstådd information om hur en företagsrekonstruktion går till. Vi på Ackordscentralen är experter och jobbar bara med detta, och vi vet att det finns många bra lösningar. Ju tidigare du kontaktar oss när du ser en likviditetssvacka, desto större chans har vi att hjälpa dig.

Ett första möte med rådgivning kostar ingenting för dig. Så tveka inte att kontakta oss när du behöver ett bollplank.

Ackordscentralen rekonstruerar BTH Bygg Aktiebolag

BTH Bygg Aktiebolag (”Bolaget”) ansökte den 21 maj 2019 om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.

Bolaget bedriver byggverksamhet inom följande områden:

  • byggservice
  • renovering och tillbyggnad
  • nyproduktion

Bolaget med en omsättning på drygt 1 000 mkr, har cirka 135 anställda, ett tiotal konsulter samt sysselsätter därutöver ett mycket stort antal underentreprenörer.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör i ärendet.

Se bolagets hemsida för vidare information: BTH Bygg

REKON – en betydelsefull påverkare inom rättsområdet

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet är organisationen som bland annat verkar för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls samt att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig. Vi har träffat ordförande Hans Andersson för en intervju.

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) grundades 1986 på initiativ av Rolf Åbjörnsson som även var ordförande under många år. Syftet var att samla de professionella aktörerna på obeståndsmarknaden, med fokus att värna en självständig och professionell konkursförvaltning.

REKON är en del av Advokatsamfundet och organiserar idag det stora flertalet konkursförvaltare. Hans Andersson, delägare och vd för Advokatbyrån Kaiding i Piteå, är ordförande sedan 2016.

– Organisatoriskt så är strukturen densamma som vid starten, men jag och styrelsen har försökt utveckla medlemsnyttan för våra cirka 400 medlemmar runt om i Sverige. Ett exempel är att erbjuda mer utbildning, senast hade vi en utbildning i GDPR-frågor för konkursförvaltare. Jag är dessutom intresserad av att skriva och delta i debatten, därav ett ökat fokus på att skriva bra remisser och debattartiklar, berättar Hans.

Debattartiklar ett led i påverkansarbetet
Förra året skrev Hans, tillsammans med Lars-Henrik Andersson, en debattartikel i SvD om att skatteregler orsakar onödiga konkurser.

– Artikeln var ett led i ett påverkansarbete mot våra politiker. Delar av styrelsen träffade riksdagsledamöter och presenterade vad vi tyckte behöver göras inom obeståndsrätten och skatterättsliga företrädaransvaret. Med den här artikeln kunde vi nå en bredare publik.

REKON består av styrelsen och elva lokala kollegier. Vid varje styrelsemöte diskuteras i stort sett alltid några frågor som kommer från de lokala kollegierna.

– Vi har ingångar centralt för att föra detta vidare till lämplig person, som till exempel politiker, Tillsynsmyndigheten (TSM), någon på departementen eller domstolarna.

REKON en självklar påverkare
Med den erfarenhet och den kunskapsbank som REKON och dess medlemmar besitter, utgör föreningen en betydelsefull instans i dialogen med politiker, domstolar och TSM. De är också regelbundet remissinstans när det ska beredas lagstiftning som har med obestånd att göra.

En fråga där REKON har varit med och stoppat förslag är utredningen om att övergå från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Ett annat stoppat förslag var när TSM och Domstolsverket, inom ramen för konkurs, verkade för att lyfta över en del av domstolarnas roll men även en del av förvaltarnas arbetsuppgifter till TSM.

– Dessutom tycker jag att vi har varit med och ökat trycket för en reformering av rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningen kom med ett förslag 2016, och Insolvensutredningen med ett likvärdigt 2010. Problemet är att lagstiftaren inte har orkat gå vidare med förslaget, säger Hans Andersson.

REKON har yttrat sig positivt till förslaget om det nya EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering, och hoppas att lagstiftningen genom EU blir tvingad att gå vidare med direktivet och som en del av det gör rekonstruktionslagstiftningen mer modern.

– Ska det bli förändringar på det här området krävs det nästan ett tryck från EU, säger Hans Andersson.

En modernare rekonstruktionslagstiftning i fokus
Fokus för REKON under 2019 kommer vara att fortsätta ligga på för att få igång arbetet med moderna regler kring rekonstruktion, och även att ta fram rekommendationer för GDPR för deras medlemmar. Bokföringsnämnden ska dessutom ta fram nya regler för bokföring i konkurs och där ska REKON också delta.

Under Insolvensrättsligt Forum i Uppsala är REKON är en självklar deltagare och Hans Andersson har stora förväntningar på årets forum.

– Insolvensdirektivet har diskuterats tidigare men nu är det skarpt läge. Jag har varit med och tagit fram programmet så jag kan inte vara annat än nöjd, säger Hans Andersson.

Text: Anette Norling
Foto: Tomas Bergman

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019

Mikael Kubu intervjuas i tidningen driva eget

Ackordscentralens koncernchef och vd Mikael Kubu intervjuas i senaste numret av driva eget. I intervjun berättar Mikael hur en företagsrekonstruktion går till, och hur viktigt det är att som företagare söka hjälp i god tid, gärna hos en firma som hanterar både rekonstruktioner och konkurser för att få en objektiv värdering. Läs artikeln i sin helhet här.

Ytterligare information om hur du kan rädda ditt företag från konkurs finns i den här intervjun med Hans Ödén som är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör, likvidator och Knowledge Manager på Ackordscentralen.

Mikael Kubu driva eget
Mikael Kubu intervjuas i driva eget

Rekonstruktion av lantbruk

Vid rekonstruktion av lantbruk rekonstruerar man oftast fysiska personer. Utöver kunskapen att hantera denna ovanliga situation skiljer sig lantbruk från andra näringar. För att lyckas måste rekonstruktören ha kunskap och förståelse för branschen och verksamheten som inte sällan också innebär ett ansvar för djurs liv och hälsa. Utöver rekonstruktörens kompetens behövs kompetens hos den aktuella banken att i samarbete med lantbrukaren på kort tid hitta och avveckla de olönsamma delarna av verksamheten.

Antalet personer som är sysselsatta inom lantbruk har stadigt minskat genom åren. En anledning är att produktionen blir alltmer effektiv, en annan att marknadsplatsen för lantbruksprodukter blivit mer internationell. Låga fraktkostnader leder till att lantbruksprodukter kan fraktas långväga och ändå vara billigare än de närproducerade. På många gårdar hinner man lägga ned olönsamma delar av sin verksamhet eller sälja gården innan man kommer på obestånd. Detta gäller dock inte alla. Det kan snabbt gå från svarta till röda siffror och detta kan resultera i att den aktuella lantbrukaren försätts i personlig konkurs. Jordförvärvslagen och även i viss mån skattereglerna har lett till att de flesta gårdar drivs i enskild firma. I många fall drivs verksamheten av ett samägande par genom ett enkelt bolag. Konkurs i dessa fall blir mycket förödande för lantbrukaren och dennes familj som genom konkursen förlorar allt, oftast även sin bostad. I en konkurs med djur och flera anställda kan tiden som konkursförvaltaren har till sitt förfogande att sälja verksamheten och fastigheten/fastigheterna vara mycket kort. Detta påverkar priset mycket negativt. Konkursen blir oftast även mycket kostsam för fordringsägarna. I konkurser får oprioriterade fordringsägare, de som saknar säkerhet för sin fordran, sällan någon utdelning alls. Den bank som har säkerheterna gör också en betydande förlust.

Rekonstruktion räddar verksamhet med potential
En rekonstruktion enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion ger möjlighet att rädda den del av verksamheten som har potential framöver. Inom ramen för rekonstruktion kan stora förändringar göras och olönsamma verksamhetsgrenar skalas bort under ordnade former. Olika lantbruksverksamheter lämpar sig bättre eller sämre för rekonstruktion. Förfarandet innebär att betalning av alla inköp ska ske kontant eller i förskott, och därför är det svårare med verksamheter med lång omsättningstakt, som till exempel växtodling. Principen är att en rekonstruktion underlättas om det finns löpande intäkter som kan betala löpande kostnader. Under rekonstruktionen bistår rekonstruktören lantbrukaren med att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas. Sådana åtgärder kan till exempel vara ombyggnationer av produktionsanläggningen, att avsluta dyra finansieringslösningar och arrenden eller lösa tillfälliga likviditetsproblem till följd av sjukdom i djurbesättningen.

Positivt för både lantbrukare och fordringsägare
Intjäningsförmågan under rekonstruktionen räcker sällan till att bygga upp någon likviditet tillräcklig för att finansiera ackordet. Lantbrukaren har själv normalt inga medel att tillföra då alla medel investerats i fastighet och verksamhet med tillhörande inventarier. Normalt sett är samtliga tillgångar pantsatta. Extern finansiering från annan än den aktuella banken är inte att vänta. För banken är det inte lätt att motivera utökad risk för en kund på obestånd. Rekonstruktionsarbetet måste leda till att verksamheten åter görs lönsam. En framtida resultatbudget måste visa att verksamheten framöver kan klara av att bära alla kostnader. Men lyckas rekonstruktionsarbetet och ett lönsamt lantbruk återskapas så har banken mycket att vinna på att finansiera ackordslikviden. För att rekonstruktionen ska fungera måste lantbrukaren vara förändringsbenägen, ha bankens förtroende och ha ett fungerande samarbete med rekonstruktören. Det är mycket tufft för lantbrukaren att genomgå en rekonstruktion, men alternativet är långt mycket sämre och en rekonstruktion är ett mycket bättre alternativ för alla. Alternativet rekonstruktion inom lantbruk kan ofta med fördel användas som ett alternativ till konkurs. Ju tidigare rekonstruktören kommer in, desto större är möjligheten att vända lönsamhetskurvan uppåt och rädda värden.

Erik Osvald

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2017