Samverkan för bekämpning av konkursrelaterad brottslighet

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket, Ackordscentralen och Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet har sedan många år tillbaka samverkat i ett organ kallat ”Rutiner brottsutredningar i konkurs” (RUBICON).

Under december 2021 bildade RUBICON en styrgrupp bestående av en representant från varje samverkanspart. Styrgruppen beslutade att genomföra följande tre samverkansaktiviteter under 2022:

  1. Förfarandet för avregistrering av styrelseledamöter i aktiebolag.
  2. Handledning för konkursförvaltare och rekonstruktörer vid beslut om lönegaranti.
  3. Inventering av initiativ för ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer med myndighetsliknande uppgifter.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Hans Ödén
Bild: Gabrielle Henderson/Unsplash

Stipendier 2020

Ackordscentralen Syd AB delar årligen ut stipendium om sammanlagt  25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av Ackordscentralens verksamhetsområden. Rätt att nominera till stipendiet har uppsatshandledare vid juridiska fakulteten. För 2020 delas stipendiet mellan de båda juristerna Anna Hjörneby och Sofie Österberg.

Anna Hjörneby tilldelas stipendiet för sin uppsats: Tillägnelse av pantsatta aktier – Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant.

Sofie Österberg tilldelas stipendiet för sin uppsats: En förmånlig avveckling av boet, för vem? – En analys av konkursboets ansvar för miljöfordringar.

Vi på Ackordscentralen tackar båda författarna för ett mycket förtjänstfullt arbete och önskar dem lycka till i sina fortsatta karriärer.

Ackordscentralen hanterar unika konkurser

Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm AB, utsågs under onsdagen  till förvaltare för de svenska bolagen som drivit Thomas Cooks och Vings nordiska verksamhet.

Ackordscentralens team och de danska konkursförvaltarna arbetade intensivt under onsdagen och onsdagskvällen med att slutföra affären i gott samarbete med köparbolaget och i god tid före det att torsdagsmorgonens första flyg skulle avgå. Härigenom har också affären kunnat genomföras på ett sätt som i största möjliga mån tryggat resenärernas intressen.

I Ackordscentralens team, som leddes av Mikael Kubu, ingick bland andra Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson. Försäljningen gjordes i samarbete med ett team från Advokatfirman Törngren Magnell

Nya lagen om penningtvätt

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 1 augusti 2017. Bakgrunden till lagen är att Europaparlamentet i maj 2015 antog det fjärde penningtvättsdirektivet för att effektivare kunna bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism.

I Sverige tvättas pengar till ett värde av 130 miljarder årligen, enligt UC. Penningtvätt är enligt Ekobrottsmyndigheten när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking och skattebrott.

Ökade krav på riskbedömningar
De skärpta reglerna berör många branscher, och ställer ökade krav på verksamhetsutövarnas riskbedömningar, både av den egna verksamheten och av kunderna. Länsstyrelsen* ansvarar för tillsyn av bland annat pantbanker, redovisningstjänster och oberoende jurister (till exempel verksamhetsutövare inom företagsrekonstruktion, som inte är en advokatbyrå).

– På grund av de ökade kraven har länsstyrelserna gemensamt tagit fram broschyren ”Ett riskbaserat förhållningssätt - Förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet”. Broschyren är en hjälp för verksamhetsutövaren i arbetet med att förstå och göra riskbedömningar i sin verksamhet, säger Emil Vik på Enheten för tillsyn på Länsstyrelsen i Stockholm.

Fler tillsynsobjekt påverkar inte tillsynsfunktionen
Sedan den nya lagen trädde i kraft har antalet tillsynsobjekt för länsstyrelserna ökat från 11 011 till 11 703. För länsstyrelsernas del medför det främst att fler ska vandelsprövas.

– Länsstyrelsen har krav på sig att arbeta riskbaserat vilket vi också gör. I dagsläget har den nya lagen inte lett till en så stor ökning i arbetsbelastning att den påverkar vår tillsynsfunktion, däremot påverkas urvalet av att mängden tillsynsobjekt blivit fler, säger Emil Vik.

Regeringen föreslår skärpta åtgärder
Regeringen kom i mars med ett förslag om ytterligare åtgärder mot penningtvätt, som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019. Förslaget innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i ett advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

Finansmarknadsminister Per Bolund säger i ett uttalande:

– Regeringen jobbar kontinuerligt för att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innefattar även att se till att advokatväsendet inte kan utnyttjas eller bidra till penningtvätt. Men enligt Emil Vik kommer detta inte att påverka länsstyrelsens arbete nämnvärt.

– Enligt konsekvensanalysen så antas det att ärendetillströmningen på grund av förslaget kommer bli mycket begränsad.

Fotnot:

*Övriga tillsynsmyndigheter för finansiella och icke-finansiella verksamhetsutövare är Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Spelinspektionen, Länsstyrelsen, Revisorsinspektionen och Sveriges advokatsamfund.

 

Länsstyrelsens tillsyn delas in i tre delar:

Vandelsprövning
En lämplighetsprövning (s.k. vandelsprövning) utförs av samtliga företrädare för verksamheter som omfattas av länsstyrelsens tillsyn. Därför kontrolleras samtliga företrädare mot Polismyndighetens belastningsregister samt Skatteverkets och Kronofogdens skuldregister.

Kontroll av riskbedömningar och rutiner
Länsstyrelsen granskar verksamhetsutövares riskbedömningar samt rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Oftast görs en så kallad skrivbordskontroll då verksamhetsutövaren föreläggs att lämna in handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen. Ibland görs platsbesök hos verksamhetsutövaren för att t.ex. följa upp hur rutiner och riktlinjer tillämpas i praktiken.

Uppsökande verksamhet av oregistrerade verksamhetsutövare
Samtliga verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsens penningtvättstillsyn, förutom pantbanker, ska anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Uppsökande verksamhet drivs för att följa upp verksamhetsutövare som valt att inte registrera sig. Länsstyrelsen kan förelägga verksamhetsutövare att registrera sin verksamhet hos Bolagsverket. Om verksamhetsutövaren inte fullgör sina skyldigheter får länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att t.ex. göra rättelse eller upphöra med verksamheten. Föreläggandena får förenas med vite. Läs mer på lansstyrelsen.se.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

Ur innehållet:  Att vara ”målvakt” – ett allvarligt brott med lindrig påföljd – Stefan Lundberg, chefsåklagare på EBM, intervjuas. | Ny bok i skriftserien – Hans Ödén på Ackordscentralen en av författarna. | Ackordscentralen bjöd in styrelsenätverket Boarding For Success. | 10 år sedan Lehman Brothers. | Ny EU-dom om moms vid ackordsuppgörelser. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil – Barbro Magnusson. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.

Ackordscentralens skriftserie