Stiftelsen Ackordscentralens stipendiater 2022

Under Stiftelsen Ackordscentralens dag 2023 delades det ut stipendier till Jamie Järpsten och Amanda Kvarnerås som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom ett ämne som anknyter till vår verksamhet.

Jamie Järpsten har studerat vid juristprogrammet vid Stockholms universitet och skrev sin uppsats om "En svårfångad vårdplikt: Om ansvaret för tredje mans lösöre i konkursboets besittning".

Amanda Kvarnerås studerade vid juristprogrammet vid Uppsala universitet och skrev sin uppsats om ”Kreditprövning för att motverka överskuldsättning: Fyller kravet på kreditprövning sitt syfte?”.

Bild: BildN

Utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion

Under Stiftelsen Ackordscentralens Dag hölls en paneldebatt om utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Peter Öfverman, vd för Ackordscentralen Syd, Johan Sölveland, vd för Ackordscentralen Väst och Fredrik Sundin, konkursförvaltare och rekonstruktör i Ackordscentralen Norrland, deltog i debatten under ledning av Ackordscentralens koncernchef, Mikael Kubu.

Färre rekonstruktioner
Debattörerna konstaterade att antalet beslutade företagsrekonstruktioner enligt den nya lagen har varit betydligt färre än enligt den tidigare lagen, vilket möjligen kan bero på att den sökande gäldenären, till skillnad från tidigare, redan i ansökan måste kunna visa att verksamheten har en livskraft. Det är därför svårt att uttala sig om effekterna av den nya lagen.

Möjligheter till lyckade rekonstruktioner
Vidare belyste deltagarna de nya verktyg som lagen tillhandhåller för att kunna genomföra lyckade rekonstruktioner, bland annat möjligheten att säga upp varaktiga avtal i förtid. Frågan belystes också om vad som är skälig tid för rekonstruktionsgäldenären att svara på en avtalsparts fråga om ett visst avtal ska fullföljas eller inte.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén
Bild: BildN

Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023

Efter flera års uppehåll på grund av pandemin var det återigen dags för Stiftelsen Ackordscentralens Dag, denna gång på Oscarsteatern i Stockholm. Den 26 april kunde gästerna lyssna till många intressanta ämnen. Klas Eklund och Annika Winsth pratade om framtiden för världen respektive Sverige, och Henrik Braconier om fastighetsbranschens utmaningar.

Dessutom kunde vi lyssna till två paneldebatter, en om styrelsearbete och omvärldsbevakning och en om den nya rekonstruktionslagstiftningen. Avslutningstalare var inspiratören Nicholas Fernholm som under temat ”Att leda i en föränderlig och komplex värld” gav insikt i vikten av att våga testa det oväntade och att den som ser problem redan innan de har uppstått blir framtidens vinnare.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Anette Norling
Bild: BildN

Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023

Efter många års uppehåll är det äntligen dags för Stiftelsen Ackordscentralens Dag. Dagen bjuder på ett varierat innehåll och inleds med temat ”Vart tar världen vägen?”. Därefter behandlas allt från styrelsens roll i dagens turbulenta omvärld till fastighetsbranschens utmaningar och Sveriges väg framåt. Vi har träffat Stiftelsen Ackordscentralens ordförande Bertil Hult för att prata lite om eventet.

Eventet hålls vanligtvis vartannat år, men på grund av pandemin är det fem år sedan sist. Vad kan besökarna förvänta sig?
Pandemin ställde ju till det på många sätt, men nu är vi tillbaka med full kraft. Vi kommer att fokusera på en framtidsspaning i en osäker värld. De kvardröjande effekterna av pandemin i kombination med krig i Europa skapar mycket stora utmaningar för vårt näringsliv. Här har Ackordscentralen en viktig roll att spela. Våra stadgar är tydliga med uppdraget: att tillvarata leverantörers, fordringsägares, de anställdas och samhällets intressen i rekonstruktioner och insolvens. Att i det sammanhanget också kunna berätta om den nya rekonstruktionslagstiftningen skapar en inramning som jag tror kan bli väldigt intressant.

Vilket syfte fyller Stiftelsen Ackordscentralens Dag?
Syftet är tvådelat, dels att ge våra gäster en intressant och tankeväckande dag, dels att fortsätta marknadsföra vårt varumärke och att sätta in det i sitt sammanhang.

Besökarna kommer att få lyssna till många olika ämnen. Allt från ”Vart är Sverige på väg” till en utvärdering av den nya rekonstruktionslagstiftningen och en analys ur ett mer globalt perspektiv. Vad ser du själv mest fram emot?
Jag tycker, särskilt i dessa tider, att en styrelses omvärldsbevakning och diskussion kring de slutsatser man kan, och behöver, dra utifrån sitt företags verksamhet skall bli mycket intressant.

Det är flera stora namn under eventet som Klas Eklund och Annika Winsth. Vad betyder det för att locka publik?
Såklart är ju den typen av mycket kvalificerade föredragshållare en viktig ingrediens i att locka besökare. Jag hoppas att det också leder till en hög interaktion mellan scenen och publiken!

Anmälan till eventet sker här senast den 26/3. På sidan hittar du också fullständigt program etc.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling, Bertil Hult

Skriftserien – ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik

Sedan 2016 ger Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik tillsammans ut en insolvensrättslig skriftserie för att skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt. De primära målgrupperna för böckerna är praktiker och studerande.

Idén till samarbetet uppstod utifrån de luckor som fanns inom utgivningen av obeståndsrättslig litteratur, och hittills har det givits ut åtta böcker. Den första boken, Insolvensrättsliga utlåtanden av Mikael Möller, benämns som ett av de tio viktigaste verken inom den svenska insolvensrätten.

- Det har varit ett ganska högt utgivningstempo, jag trodde inte att vi skulle få fram så här många böcker på så kort tid, säger Isabel Carendi som är produktutvecklare och förläggare på Norstedts Juridik.

Isabel, som i grunden är jurist, ingår i utgivningsrådet tillsammans med Anders Bergman och Rolf Dotevall. Anders är vd på Ackordscentralen Norrland och Rolf professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt sitter i Ackordscentralens och Stiftelsen Ackordscentralens styrelse. Utgivningsrådet träffas för att diskutera vad som är aktuellt och vad som saknas på marknaden och utifrån det uppstår idéer till nya böcker. Ibland hör även författare av sig till förlaget och presenterar en idé.

- Vi välkomnar allt från avhandlingar till praktiska handböcker och kommentarer. Vi tittar på innehållet, om frågan är aktuell och om det finns ett behov på marknaden av boken, säger Isabel Carendi.

Högkvalitativ insolvensrättslig litteratur
Syftet med skriftserien är att lyfta ämnet obeståndsrätt och få fram mer kvalitativ utgivning inom området. Böckerna är en hjälp i det dagliga arbetet för alla de som praktiserar inom obeståndsrätten, och vänder sig till en liten och specialiserad målgrupp. Vissa av böckerna är mer allmänna och andra mer nischade.

- Det är viktigt att även nischade böcker kan ges ut. Jag tycker att skriftserien är ett väldigt fint forum för att kunna ge ut böcker som inte har så stort kommersiellt intresse, säger Rolf Dotevall.

- Vår ambition med skriftserien är framförallt att böckerna ska vara intressanta för personer som är praktiskt verksamma inom insolvensrätten. Sedan är det roligt att vi även haft med böcker som har en mera teoretisk och rättsvetenskaplig inriktning. Det visar på bredden i skriftserien, säger Anders Bergman.

Fyller flera viktiga funktioner
Anders Bergman framhåller att Norstedts Juridik är en mycket bra samarbetspartner för Ackordscentralen i den här satsningen och att det är mycket värdefullt att få ta del av deras kunskap och erfarenhet. Även om utgivningstakten sannolikt kommer att bli lägre i framtiden är tanken att fortsätta ge ut böcker inom skilda områden inom insolvensrätten.

- Vi vill medverka till att belysa rättsfrågor som i vanliga fall inte skulle bli uppmärksammade, säger Anders Bergman.

Dessutom fyller böckerna en viktig funktion att skapa intresse för ämnesområdet bland yngre jurister och studenter.

- Genom att synas skapar man ju ett intresse, och det är viktigt att popularisera ämnesområdet. Det är också viktigt att lyfta ämnet och skapa intresse för den här typen av frågor som är så viktiga, säger Rolf Dotevall.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020

 

Har du förslag på en bok som kan passa i skriftserien? Kontakta i så fall Norstedts Juridik: kundservice@nj.se eller 08-598 191 00.

 

Hittills har följande böcker getts ut i skriftserien:
Insolvensrättsliga utlåtanden av Mikael Möller
Kryptovalutor av Emil Elgebrant
Obeståndsrätt och lönefordringar av Mikael Ruukel
Skatteverket som borgenär Ylva Larsson och Nils-Bertil Morgell
Preskription av skattefordringar av Mats Höglund, Marie Karlsson-Tuula, Ylva Larsson och Nils-Bertil Morgell
Vad händer vid konkurs? av Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell och Hans Ödén
Näringsförbud av Mikael Berglund
Vad händer vid utmätning? av Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf

Trevlig träffpunkt med spännande innehåll

– Jag är övertygad att det kommer att hända mycket inom området nya finansieringsformer, men det är också en utmaning för regelverken att hänga med, säger Peter Lindblad, ordförande för Stiftelsen Ackordscentralen. I år anordnas eventet för tredje gången.

Är dagen här för att stanna?
- Vår ambition är att detta är ett återkommande event. Nu har dagen börjat etablera sig, och många som besökt dagen tidigare kommer gärna igen. Det gäller att hitta intresseväckande teman, det är ju en förutsättning för att locka hit besökare, och det tycker vi att vi har lyckats med. Besökarna har tyckt att det har varit en bra träffpunkt, och att det har varit intressanta ämnen och föreläsare. Vi väljer teman med en tydlig koppling till Ackordscentralens verksamhet men som också kan locka en bred publik.

Hur gick resonemanget när ni anordnade eventet första gången?
- Vi saknade en träffpunkt som inte var av akademisk karaktär. Ett sådant här event är ett bra sätt att befästa Ackordscentralens position som en ledande aktör inom obeståndsområdet, och det ligger i linje med Stiftelsen Ackordscentralens stadgar. Vi ska bland annat främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till vår verksamhet.

Vad tänker du om årets tema?
- Det är ett högaktuellt ämne som fortfarande är i sin linda. Det handlar om nya sätt att sammanföra kreditgivare och kredittagare utan mellanhänder. Temat stimulerar också tankar kring vad det finns för tänkbara utvecklingslinjer framöver. Idag finns det ju tekniska möjligheter på ett helt annat sätt än tidigare.

Hur ser du på utvecklingen av de nya finansieringsformerna?
- Jag tycker att det är spännande och intressant. Kombinationen av möjligheter att hantera stora datamängder mycket snabbt och möjligheten att bygga avancerade analysmodeller, är det som jag tror har drivit på utvecklingen. Jag är övertygad om att det kommer att hända ännu mer på det här området.

Dagens tekniska möjligheter spelar självklart in, man får inte underskatta kraften i den tekniska utvecklingen. Det finns också fördelar som snabbhet och lägre kostnader. De som lyckas få till sina modeller kan erbjuda sina kunder bättre avkastning än andra. Idag är den låga avkastningen på konventionellt sparande en drivkraft att söka nya avkastningsmöjligheter. Det kan naturligtvis också leda till problem när mellanhänderna försvinner. Det är en utmaning för regelverken, att se till så att folk inte blir lurade.

Vad tror du om storbankernas roll i framtiden?
- Jag tror att de kommer att finnas kvar men att de tvingas anpassa sig till nya förhållanden, precis som de har gjort under hela sin livstid. De kommer säkert att anamma en del av de nya teknikerna själva. Kanske kommer antalet bankkontor att bli ännu färre och kanske kommer bankkontoren att syssla med andra saker än tidigare. Men det är en utveckling som man sett sedan många år tillbaka. Det nya är att uppgifter som hittills ansetts kräva specialistkompetens nu kan automatiseras med framgång.

Vad ser du själv mest fram emot med dagen?
- Jag ser fram emot alla intressanta föredrag och föreläsare. Att lyssna till ett spännande innehåll som man i efterhand kommer ihåg som stimulerande och tankeväckande. Något som kanske är lite utanför det man dagligen sysslar med. Jag hoppas också att det blir en trevlig träffpunkt som leder till bra utbyte mellan deltagarna.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2018