Fråga oss: Hur fördelas tillgångarna i en konkurs mellan borgenärerna?

Hur fördelas tillgångarna i en konkurs mellan borgenärerna?

Svar:
Innan det överhuvudtaget kan bli fråga om utdelning till borgenärer i en konkurs måste konkursboet betala alla konkurskostnader. Den största enskilda posten som ingår bland konkurskostnaderna är arvodet till konkursförvaltaren. Tillsynsmyndigheten i konkurser ska yttra sig över arvodet och tingsrätten ska fatta beslut om det. Vidare måste konkursboets övriga skulder, s.k. massagäld, betalas. Det kan vara skulder som konkursboet ådragit sig under till exempel en fortsatt drift av konkursgäldenärens verksamhet. Om det återstår medel i konkursboet efter detta ska de fördelas mellan borgenärerna i enlighet med regler i förmånsrättslagen (FRL).

Den lagen skiljer mellan allmän förmånsrätt och särskild förmånsrätt. Borgenärer med särskild förmånsrätt har endast förmånsrätt i viss av gäldenärens egendom. Fordringar enligt 10 och 10 a §§ FRL – bland annat arvode till rekonstruktör respektive revisor och redovisningskonsult, vilka är allmänna förmånsrätter, har om det behövs företräde framför de särskilda förmånsrätterna i 5 och 8 §§ FRL (företagshypotek respektive utmätning). Bäst prioriterad särskild förmånsrätt har panthavare enligt 4 § FRL. Den mest förekommande särskilda förmånsrätten har banker och andra kreditinstitut enligt 5 § FRL om de har företagshypotek som säkerhet för sina fordringar. Företagshypoteket omfattar i princip all gäldenärens egendom förutom likvida medel och aktier. Därefter följer borgenärer enligt 6 § FRL, som har pantbrev i gäldenärens fasta egendom som säkerhet för sina fordringar. Allmän förmånsrätt enligt 12 § FRL gäller för anställdas vissa löner i den mån de inte har blivit tillgodosedda genom den statliga lönegarantin.

Många tror att Skatteverket har förmånsrätt, men så är inte fallet sedan många år tillbaka. Skatteverket är likställd med leverantörer och saknar således förmånsrätt. Alla borgenärer som har fordringar utan förmånsrätt får sedan borgenärer med förmånsrätt erhållit full utdelning dela på återstående saldo i konkursboet i proportion till deras fordringar.

 

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se