Fråga oss: När och under vilka förutsättningar kan man likvidera ett aktiebolag?

När och under vilka förutsättningar kan man likvidera ett aktiebolag?

Svar:
Man skiljer mellan frivillig och tvångsvis likvidation. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman. Den innebär en avveckling av bolaget och dess verksamhet. En av Bolagsverket förordnad likvidator, som bolaget självt har angivit i sin anmälan om likvidation till Bolagsverket, sköter avvecklingen. Alla tillgångar ska säljas och omvandlas till likvida medel. Samtliga skulder ska betalas. Överskottet skiftas ut till aktieägarna. En frivillig likvidation förutsätter således att bolaget kan betala alla sina skulder samt likvidationskostnaderna. Om så inte kan ske åligger det likvidatorn att ansöka om att tingsrätten ska försätta bolaget i konkurs.

Tvångsvisa likvidationer beslutas av Bolagsverket. De vanligaste skälen för sådana beslut är att bolaget inte har lämnat in sin årsredovisning i föreskriven och att det därefter har förflutet en viss tid. Ett annat skäl är att bolaget saknar styrelse. I samband med beslut om tvångsvis likvidation förordnar Bolagsverket en likvidator. I de flesta tvångsvisa likvidationerna är bolagets skulder större än tillgångarna. Eftersom det då inte finns några förutsättningar för att genomföra ett likvidationsförfarande, ansöker likvidatorn om att tingsrätten ska försätta bolaget i konkurs.

 

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se