Fråga oss: Vad är en hybridkonkurs

Jag har hört talas om något som kallas hybridkonkurs. Vad är det?

Svar:
Om det i en konkurs bara finns egendom som omfattas av en annan särskild förmånsrätt, enligt förmånsrättslagen, än företagshypotek, vanligtvis inteckning i fast egendom, får konkursförvaltaren efter försäljning av egendomen från likviden erhålla arvode för sitt arbete med försäljning och vård av egendomen. Behållningen efter avdrag för sådana kostnader ska delas ut till borgenärer som har pantbrev i fastigheten som säkerhet för sin fordran. När det gäller allmänna förvaltningsåtgärder, såsom till exempel upprättande av konkursbouppteckningen, förvaltarberättelsen etc. får sådana konkurskostnader inte belasta intäkterna från försäljningen av den aktuella egendomen. Konkursförvaltaren får i stället begära ersättning av staten för sådant arbete. Hybridkonkurs betyder således i detta fall att tingsrätten fastställer utdelning från fastighetsförsäljningen samt tillerkänner konkursförvaltaren arvode dels från likviden från fastighetsförsäljningen dels från staten.

Det finns också andra särskilda förmånsrätter än fast egendom, där regleringen är densamma som ovan, till exempel olika panträtter, men dessa är inte lika vanligt förekommande.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se