GDPR

INFORMATION OM ACKORDSCENTRALENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syfte
Ackordscentralen värnar om den personliga integriteten. Det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du ska kunna känna dig trygg att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Vår personuppgiftsbehandling utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna information är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi arbetar huvudsakligen som konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer, likvidatorer och som ombud för klienter
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi oftast behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Titel
 • Bankrelaterade uppgifter

Hur får vi tillgång till personuppgifter?
Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget utförs. Vi inhämtar information från privata och offentliga register och källor. Viss information erhåller vi direkt från domstol när vi utses till konkursförvaltare och rekonstruktör. Vi samlar även in personuppgifter direkt från berörda personer.

När du skickar e-postmeddelanden eller ringer till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får när du anlitar oss
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag, åtaganden och för att tillvarata våra klienters intressen, samt uppfylla sådana krav som ställs i lag. Vi kan även behöva utföra jävs- och penningtvättskontroller.
Vi kan även komma att använda personuppgifter i vår marknadsföring.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?
De flesta av våra personuppgiftsbehandlingar har sin grund i en rättslig förpliktelse såsom när vi fullgör våra uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer. Vi är då skyldiga att följa de lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter.
Personuppgifter beträffande klienter behandlas för att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för uppdraget. När det gäller klienters företrädare, ombud, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud osv. grundar sig personuppgiftsbe-handlingen på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra uppdraget eller att våra berätti-gade intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen.
När det gäller personuppgifter i vår marknadsföring sker behandlingen med samtycke.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du har samtyckt till det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.
De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter uppdragets slutförande under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Ansvar
Ackordscentralen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har den registrerade?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar (registerutdrag) En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifter-na inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkal-las). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).
Har du invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
AC-Gruppen AB, Ackordscentralen Stockholm AB, Ackordscentralen Syd AB, Ack-ordscentralen Norrland AB och Ackordscentralen Väst AB (Ackordscentralen) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss på: ac.gdpr@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Stockholm AB
Tel: +46 8-670 44 00
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Org. nr. 556082–4012
info@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Norrland AB
Tel: +46 90 70 62
Västra Esplanaden 2, Box 4066
904 03 Umeå
Org. nr. 556474–6583
acnorrland@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Syd AB
Tel: +46 40 741 85
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
Org. nr. 556580–0777
acmalmo@ackordscenytralen.se

Ackordscentralen Väst AB
Tel: +46 31 10 54 60
Västra Hamngatan 12, Box 2525
403 17 Göteborg
Org. nr. 556580–0785
acgbg@ackordcentralen.se

AC-Gruppen AB
Tel: +46 8-670 44 00
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Org. nr. 556454-0358
info@ackordscentralen.se