GDPR

INFORMATION OM ACKORDSCENTRALENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syfte
Ackordscentralen värnar om den personliga integriteten. Det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du ska kunna känna dig trygg att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Vår personuppgiftsbehandling utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna information är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi arbetar huvudsakligen som konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer, likvidatorer och som ombud för klienter
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi oftast behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Titel
 • Bankrelaterade uppgifter

Hur får vi tillgång till personuppgifter?
Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget utförs. Vi inhämtar information från privata och offentliga register och källor. Viss information erhåller vi direkt från domstol när vi utses till konkursförvaltare och rekonstruktör. Vi samlar även in personuppgifter direkt från berörda personer.

När du skickar e-postmeddelanden eller ringer till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får när du anlitar oss
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag, åtaganden och för att tillvarata våra klienters intressen, samt uppfylla sådana krav som ställs i lag. Vi kan även behöva utföra jävs- och penningtvättskontroller.
Vi kan även komma att använda personuppgifter i vår marknadsföring.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?
De flesta av våra personuppgiftsbehandlingar har sin grund i en rättslig förpliktelse såsom när vi fullgör våra uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer. Vi är då skyldiga att följa de lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter.
Personuppgifter beträffande klienter behandlas för att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för uppdraget. När det gäller klienters företrädare, ombud, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud osv. grundar sig personuppgiftsbe-handlingen på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra uppdraget eller att våra berätti-gade intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen.
När det gäller personuppgifter i vår marknadsföring sker behandlingen med samtycke.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du har samtyckt till det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.
De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter uppdragets slutförande under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Ansvar
Ackordscentralen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har den registrerade?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar (registerutdrag) En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifter-na inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkal-las). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).
Har du invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
AC-Gruppen AB, Ackordscentralen Stockholm AB, Ackordscentralen Syd AB, Ack-ordscentralen Norrland AB och Ackordscentralen Väst AB (Ackordscentralen) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss på: ac.gdpr@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Stockholm AB
Tel: +46 8-670 44 00
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Org. nr. 556082–4012
info@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Norrland AB
Tel: +46 90 70 62
Västra Esplanaden 2, Box 4066
904 03 Umeå
Org. nr. 556474–6583
acnorrland@ackordscentralen.se

Ackordscentralen Syd AB
Tel: +46 40 741 85
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
Org. nr. 556580–0777
acmalmo@ackordscenytralen.se

Ackordscentralen Väst AB
Tel: +46 31 10 54 60
Västra Hamngatan 12, Box 2525
403 17 Göteborg
Org. nr. 556580–0785
acgbg@ackordcentralen.se

AC-Gruppen AB
Tel: +46 8-670 44 00
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Org. nr. 556454-0358
info@ackordscentralen.se

KONKURSFÖRVALTNING

 

Inledning

 

Ackordscentralen (AC) har anställda som åtar sig arbete som konkursförvaltare och som i den verksamheten beaktar reglerna rörande behandling av personuppgifter.

 

AC särskiljer mellan den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår handläggning av konkursärenden och den behandling som sker inom ramen för konkursboets verksamhet. Konsekvensen av en sådan uppdelning är att det kan bli fråga om två olika personuppgiftsansvariga i konkursärenden.

 

Denna del av personuppgiftspolicyn beskriver hur AC och konkursboet behandlar dina personuppgifter i konkursärenden. Konkursboet och AC kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt.

 

AC och konkursboet benämns gemensamt i denna del, av personuppgiftspolicyn, för ”vi”, ”vår”, ”vårt” och ”oss”. I vissa fall avser även ”AC” både AC och konkursboet.

 

Personuppgiftsbehandling vid konkurshanteringen Vem ansvarar för dina personuppgifter?

AC:s handläggning av konkursärenden

 

AC är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar i sin roll som förvaltare, dvs. inom ramen för AC:s handläggning av konkursärenden. AC ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Konkursboets verksamhet

 

Konkursboet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

 

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 

 • Ställföreträdare, de fysiska personer som är företrädare för juridiska personer som gått i konkurs.

 

 • Fysiska konkursgäldenärer, dvs. fysiska personer som gått i

 

 • Borgenärer, fysiska personer som är företrädare för eller fysiska personer som är borgenärer.

 

 • Gäldenärer, dvs. fysiska personer som är företrädare för gäldenärer eller fysiska personer som är gäldenärer och som har skulder till konkursgäldenären.

 

 • Aktieägare, dvs. de fysiska personer som äger aktier i konkursbolaget eller fysiska personer som är företrädare för aktieägare.

 

 • Anställda, fysiska personer som är anställda av konkursgäldenären.

 

 • Borgensmän, fysiska personer som har ett borgensåtagande.

 

 • Kunder, fysiska personer som är eller företrädare för konkursgäldenärens eller konkursboets kunder.

 

 • Leverantörer, dvs. fysiska personer som är företrädare för konkursgäldenärens eller konkursboets leverantörer av diverse tjänster, exempelvis auktionstjänster.

 

 • Revisorer eller redovisningskonsulter, dvs. fysiska personer som är revisorer eller redovisningskonsulter

 

 • Staten, fysiska personer som är företrädare för staten, exempelvis kontaktpersoner på Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller tillsynsmyndigheten.

 

 • Bank, fysiska personer som är företrädare för banker.

 

 • Tredje part, fysiska personer som har egendom i konkursgäldenärens besittning (ej separationsgods), samt

 

 • Familjemedlemmar, dvs. fysiska personer som exempelvis är förälder, syskon m.m. till någon

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 

 • Namn,

 

 • Personnummer,

 

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer,

 

 • Fastighetsbeteckning,

 

 • Registreringsnummer för fordon,

 

 • IP-nummer,

 

 • Bankuppgifter,

 

 • Löneuppgifter,

 

 • Facklig tillhörighet,

 

 • Hälsouppgifter, samt

 

 • Annan för ärendet relevant information som framkommer i det enskilda

 

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

För att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med dig som borgenär, gäldenär, leverantör, kund, revisor eller redovisningskonsult, anställd eller bank inhämtar och behandlar vi personuppgifter om dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

 

För det fall du är företrädare eller kontaktperson för någon av ovan nämnda kategorier av registrerade är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra åtaganden gentemot dig eller den organisation du representerar.

 

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av konkursboets bokföringsskyldighet, skyldighet att upprätta konkursbouppteckning eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

I syfte att utföra uppdraget som konkursförvaltare att tillse att konkursboet sköts på ett korrekt sätt och enligt det uppdrag som getts konkursförvaltaren kan personuppgifter komma att inhämtas och behandlas på grund av att behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis åvilar det konkursförvaltaren, som företrädare för konkursboet, att tillse att borgenärer till konkursgäldenären inte blir missgynnade och fördelning av eventuella tillgångar sker på ett korrekt sätt.

 

Vidare inhämtar och behandlar AC personuppgifter tillhörande dig i syfte att utföra det uppdrag som givits en konkursförvaltare hos AC. Behandlingen är nödvändig för att

 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndighetsutövning som hanteringen av konkursärenden kan innefatta. Exempelvis kan det röra sig om lönegarantibeslut avseende anställda hos konkursgäldenären.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

 

Vi kommer behöva lagra personuppgifterna under en längre period, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, myndighetsbeslut samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot AC, konkursgäldenären och konkursboet. Vi kan komma att spara personuppgifter i upp till 10 år.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intressen.

 

Var lagrar vi dina personuppgifter?

 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

 

Vad har du som registrerad för rättigheter?

 

Vad som anges i avsnitt ”Vilka rättigheter har den registrerade” gäller även vid personuppgiftsbehandling i konkursärenden.

 

Kontakta AC eller konkursboet

 

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter i konkurser vänligen kontakta AC kontaktperson avseende personuppgiftshantering, se slutet på detta dokument.

 

COOKIES

 

När du besöker AC.com använder vi cookies. Du hittar mer information om hur AC behandlar cookies i AC:s cookiepolicy.

 

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på webbplatsen.

 

PROFILERING

 

AC kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

 

ANVÄNDNING AV EPOST

 

AC kommer i sin kommunikation i ärendet – såväl med klienten och dennes företrädare och kontaktpersoner som med domstolar, myndigheter och andra med vilka vi enligt punkterna AC ovan kan behöva överföra personuppgifter till – att använda okrypterad epostkommunikation om inte särskilda skäl föreligger däremot eller om du meddelar att du inte godkänner att okrypterad epostkommunikation används.

 

VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

 

Rätt till tillgång

 

Du har rätt att vända dig till AC i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. AC kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan AC komma att ta ut en administrationsavgift.

 

Rätt till rättelse

 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att AC behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 

Rätt till radering

 

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 

Rätt att invända

 

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit AC som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 

Rätt att lämna in klagomål

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, på ac.gdpr@ackordscentralen.se. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

 

Datainspektionen

Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

 

ÄNDRINGAR AV POLICYN

 

AC förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer AC informera om detta på lämpligt sätt.

 

KONTAKTA AC

 

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta AC kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

 

Lars Zetterberg

Box 2525

403 17 Göteborg

031-10 54 66

lars.zetterberg@ackordscentralen.se