Harmonisering av EU:s konkurslagstiftning

EU-kommissionen lämnade i december ett förslag om viss harmonisering av EU:s konkurslagar. Det övergripande syftet med kommissionens förslag är att underlätta för gränsöverskridande investeringar inom EU och att utveckla kapitalmarknadsunionen.

I sin motivering av förslaget till direktiv konstaterar kommissionen att de nationella insolvensrättsliga reglerna ser väldigt olika ut i medlemsstaterna, och framhåller att detta i sig utgör ett hinder för fri rörlighet på kapitalmarknaden. Kommissionens förslag om harmonisering av vissa delar av den materiella insolvensrätten är en del av ett paket med förslag på lagstiftning som har till syfte att utveckla kapitalmarknadsunionen. De andra delarna i lagstiftningspaketet handlar om ändrade regler för clearingverksamhet på de finansiella marknaderna och notering av bolag.

Flera frågor inom konkursrättens område omfattas
Förslaget omfattar ett antal olika frågor inom konkursrättens område. Det handlar om återvinning i konkurs, verktyg för att hitta konkursboets tillgångar (s.k. asset tracing), ett särskilt förfarande för att överlåta konkursboets verksamhet till en ny ägare (s.k. pre-packförfarande), en skyldighet för företagsledare att ansöka om konkurs när företaget är insolvent, ett förenklat konkursförfarande för mikroföretag och regler om borgenärskommittéer.

Därutöver föreslås regler om att medlemsstaterna ska tillgängliggöra information om sin nationella insolvensrättsliga lagstiftning via den europeiska e-juridikportalen. Förslaget till direktiv gäller icke-finansiella företag. De föreslagna reglerna ska alltså inte tillämpas på fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet eller på finansiella företag, som banker.

Förslaget till direktiv har skickats ut på remiss, och remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 17 mars.

Mer information finns på kommissionens hemsida: Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu)

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling
Bild: Unsplash