Hearing angående nya EU-direktivet

Den 10 oktober 2019 höll Stiftelsen Insolvensrättsligt forum (”Stiftelsen”) en hearing angående det av EU den 20 juni 2019 antagna direktivet om ramverk för förebyggande rekonstruktion (EU 2019/1023).

Den 10 oktober 2019 höll Stiftelsen Insolvensrättsligt forum (”Stiftelsen”) en hearing angående det av EU den 20 juni 2019 antagna direktivet om ramverk för förebyggande rekonstruktion (EU 2019/1023). Direktivet ska implementeras i svensk rätt senast under juni 2021, dock med en viss möjlighet till förlängning till juni 2022.

Stiftelsen hade bjudit in ett antal personer, vilka den bedömde skulle vara värdefulla under diskussionerna kring de skarpa lagförslag som Stiftelsen, genom i huvudsak Mikael Möller, hade utarbetat inför hearingen, bland annat ordföranden för den utredning som ska ta ställning till hur direktivets regler om rekonstruktion ska genomföras i Sverige.

Ny lag eller inte
Det kommer bli intressant att se utredarens förslag om hur direktivet ska implementeras Sverige. Enligt kommittédirektivet (Dir. 2019:60) är det övergripande uppdraget att överväga om de nya reglerna bör införas i befintlig lagstiftning eller om det i stället bör föreslås en ny lag. Utredaren ska också överväga hur termen illikviditet förhåller sig till Direktivets ”sannolikhet för insolvens” och ta ställning till dels om företagsrekonstruktion ska kunna inledas i ett tidigare skede, dels om huruvida det finns behov av en skärpning av testet av gäldenärföretagets livskraft vid ansökan om företagsrekonstruktion.

Regler för klassindelning
När det gäller Direktivets föreskrifter om klassindelning av borgenärerna ska utredningen ta ställning till om mikroföretag samt små och medelstora företag ska kunna välja att inte utnyttja reglerna om klassindelning. Vidare ska utredaren belysa för- och nackdelar med att låta ägarna omfattas av reglerna om klassindelning, omröstning och fastställande av planen samt ta ställning till om hur reglerna ska utformas för att åstadkomma att ägarna inte otillbörligen kan hindra en rekonstruktion.

Gäldenärens avtal vid insolvens
Frågan om gäldenärens avtal vid insolvens har tidigare varit föremål för flera utredningar och utredaren ska nu med utgångspunkt från dessa lämna förslag till regler om gäldenärens avtal och rådighet. I svensk rätt finns det inga regler om skyldighet för en företagsledare att handla vid insolvens. Utredaren ska ta ställning till om det behövs särskilda insolvensrättsliga regler om en sådan handlingsplikt och ansvar.

När det gäller krav på rekonstruktören ska utredaren överväga om de bör skärpas samt om det bör införas en tillsynsmyndighet. Utredaren, som har ett antal sakkunniga till sitt förfogande, bland annat Mikael Möller samt Louise Sjödahl från Ackordscentralen, ska redovisa uppdraget senast den 26 februari 2021.

Text: Hans Ödén
Foto: Markus Spiske

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019