Information till Lovön Samverkan AB:s fordringsägare /Information to creditors of Lovon Samverkan AB

Med anledning av den underrättelse Solna tingsrätt nyligen utsänt till fordringsägarna i Lovön Samverkan AB:s (”LSAB”) konkurs får konkursförvaltaren lämna följande information.

En process har inletts vid Solna tingsrätt där konkursboet både är svaranden och käranden. Motpart i tvisten är Trafikverket. Utgången i nämnda process är helt avgörande för utfallet till fordringsägarna. Vid framgång kommer ytterligare tillgångar tillföras boet. Vid förlust kommer storleken på LSAB:s skulder att öka med ett sannolikt betydande belopp. Det finns en stor risk att nämnda process kommer pågå under en längre tid.

Mot bakgrund till det ovan angivna är det mycket svårt att närmare uttala sig om när utdelning kan ske till fordringsägare samt storleken på denna.

/Mikael Kubu

 

Information to creditors of Lovön Samverkan AB

With reference to the message sent out by the district court of Solna to creditors in the bankruptcy of Lovön Samverkan AB (“LSAB”), the bankruptcy administration would like to give the following information.

A lawsuit has been initiated at the district court of Solna in which the bankruptcy estate of LSAB is both plaintiff and defendant. The counterparty is Trafikverket. The outcome for creditors of LSAB is wholly dependent on the outcome in said lawsuit. If the estate is successful, additional assets will be added to the estate. In the event of a loss, the amount of LSAB’s liabilities will increase, likely with a considerable amount. There is a large risk that said lawsuit will be ongoing for a long time.

Against this background, it is very difficult to give an indication of when any dividend to creditors can be distributed, as well as the size of such dividend.

/Mikael Kubu