Regeringens förslag om vissa budgetåtgärder med anledning av corona

Spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har redan medfört och kommer säkerligen att medföra omfattande effekter för likviditeten i svenska företag.

Spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har redan medfört och kommer säkerligen att medföra omfattande effekter för likviditeten i svenska företag. De ekonomiska effekterna handlar inte bara om direkta effekter av att vissa tjänster inte just nu efterfrågas utan också om effekterna av inställda möten och anställda som sitter i karantän.

Nu har Regeringen lagt fram vissa budgetförslag som ska hjälpa företag som blir ekonomiskt utsatta till följd av coronaviruset. Förslagen innebär i korthet att:

  1. Staten tar över ansvaret för sjuklönekostnader under april och maj 2020;
  2. En särskild möjlighet till anstånd med skattebetalning införs; och
  3. Förslag till korttidspermittering.

Förslagen under b) och c) föreslås träda i kraft den 7 april i år men ska gälla retroaktivt förutsatt att de antas av Riksdagen.

Inbetalning av skatt
Förslaget till anstånd med skattebetalning omfattar maximalt tre månaders skatteinbetalningar under redovisningsperioderna januari-september 2020 och omfattar arbetsgivaravgifter, innehållen skatt på lön samt mervärdesskatt. Anstånd ska kunna ges maximalt upp till ett år. Notera att det kommer att utgå en anståndsavgift med 0,3 procent på beloppet per månad i tillägg till den vanliga kostnadsräntan på skattekontot. Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Skatteverkets webb.

Anstånd kommer enligt förslaget att hanteras i enlighet med lagen (2009:99) om anstånd med betalning av skatt i vissa fall. Detta innebär att anstånd bara beviljas efter ansökan från företaget. Anstånd ska dessutom beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Normalt får man räkna med att anstånd inte beviljas om staten genom anståndet tar någon extra kreditrisk till följd av anståndet.

Ackordscentralens bedömning är att det finns en risk att anstånd inte kommer att beviljas företag som är på obestånd, det vill säga varaktigt inte kan betala sina skulder vartefter de förfaller, eller som redan har skulder som ligger hos Kronofogden för verkställighet. I sådana situationer löper staten nämligen risken att företaget inte överlever trots anståndet. Företag som har en djup eller avancerad brist på likviditet bör fortfarande överväga rekonstruktion eller konkurs i första hand.

Företag som ser framför sig att man kommer att få likviditetsproblem, men inte ännu har hunnit dra på sig obetalda skulder, kan däremot överväga att söka anstånd med skattebetalning.

En sak som kan göras redan nu är att ansöka om ändrad preliminärskatt för 2020. Företag som nu får anledning att göra en reviderad vinstprognos för 2020 kan redan nu utnyttja denna möjlighet att sänka sina månatliga betalningar av preliminärskatt. Läs mer om ändring av preliminär inkomstdeklaration och ansök på Skatteverkets webb.

Korttidspermittering
Förslaget om korttidspermittering innebär en möjlighet att staten kan stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid och föreslås träda i kraft den 7 april men verkar retroaktivt från den 16 mars 2020.

Vad vi kan se innebär förslaget en möjlighet för företag att minska sina lönekostnader utan att definitivt behöva göra sig av med personal.

Ackordscentralen har stor kunskap om och lång erfarenhet av att hjälpa företag som hamnat i svårigheter med likviditeten och vi finns i hela landet. Om du är orolig över ditt företags likviditet hjälper vi gärna till. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga kontor här.