Insolvensrättsligt Forum – en mötesplats över yrkesrollerna

I år arrangeras Insolvensrättsligt Forum för femtonde gången i Uppsala. Forumet är den största juristkonferensen i ett enskilt ämne i Sverige, och intresset att delta är stort.

1988 tillsattes en Insolvensutredning för att analysera behov och förutsättningar för ett rekonstruktionsinstitut efter internationell förebild. Fördelarna med att istället skapa ett forum och en mötesplats för praktiker och akademiker inom insolvensbranschen övervägde, och ett första Insolvensrättsligt Forum hölls första gången 1990.

Stiftelsens sju stiftare
1992 bildades Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum. Stiftarna var Juridiska institutionen Uppsala universitet, Finansbolagens förening, dåvarande Konkursförvaltarkollegiernas Förening (idag REKON), Riksskatteverket, dåvarande Sveriges Ackordscentral (idag Stiftelsen Ackordscentralen), dåvarande Sparbanksgruppen (idag Swedbank) och Svenska Bankföreningen. Det lades vikt vid att deltagandet skulle vara på självkostnadsnivå så att alla, inklusive den statliga sidan, kunde vara med.

Stort intresse för insolvensrättsliga frågor
Stiftelsens ändamål är att understödja debatt och forskning rörande insolvensrättsliga frågor, med syfte att påverka lagstiftning och bevaka praktiska frågor och forskningsfrågor. Intresset att delta är stort. De flesta i branschen har någon gång varit med, många går regelbundet. I genomsnitt deltar 350 till 400 personer vilket gör Insolvensrättsligt Forum till den största juristkonferensen i ett enskilt ämne i Sverige.

Formella och informella möten
Att samla samtliga yrkesroller inom insolvensrätt under två dagars konferens gör forumet till en viktig mötesplats. Här finns möjlighet att driva frågor, ta del av den aktuella debatten, fördjupa kunskapen i viktiga frågor, utbyta åsikter över gränserna och
knyta nya kontakter. Lika viktiga som ämnesdiskussionerna är att konferensen skapar tillfälle att träffas under informella former.

Stiftarna föreslår forumets ämnen
2019 års forum är det femtonde som arrangeras. Ett knappt år innan forumet går av stapeln hålls ett styrelsemöte där representanter för de sju stiftarna kommer med ämnesförslag för konferensen. Från de förslagen väljs sedan tre fyra ämnesblock ut och de praktiska förberedelserna kan börja. I år var konferensen tillbaka i den nyrenoverade universitetsaulan, och den efterföljande middagen hölls på sedvanligt vis på Uppsala slott.

Text: Lotta Hovhammar
Bild: Anton Enerlöv

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019