Jämställdheten i styrelser ökar långsamt

Enligt Almis styrelsekartläggning 2023 innehas 21 procent av styrelseposterna av en kvinna. För tio år sedan var siffran 17 procent. Utvecklingen mot jämställda styrelser går långsamt. Detta trots att en jämställd styrelse presterar bättre när det gäller såväl omsättning som vinst.

I styrelsekartläggningen kan man se att endast 16 procent av företagen har en jämställd* styrelse. Det är en ökning med 3 procent sedan Almis första mätning för tio år sedan. Med den takten får vi vänta ända till 2053 innan vi når jämställdhet i styrelserna. Även om siffrorna kan verka dystra finns det ändå en tydlig trend när det gäller antalet kvinnor som varje år väljs in i styrelser.

– För Almi är jämställdhet en tillväxtfråga som ökar konkurrenskraften i såväl enskilda bolag som näringslivet i stort. Positivt är den tydliga trend där fler kvinnor väljs in när styrelser förändras eller då nya platser kommer till, 37 procent av nytillkomna platser de senaste tio åren har tillsatts av kvinnor, säger Anna Lundmark-Lundbergh, vd på Almi Värmland och ansvarig för kartläggningen.

Högre vinst och större omsättning
För två år sedan genomförde professor Malin Malmström studien Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation på uppdrag av Almi. Studien visade att företag med jämställda styrelser har såväl högre vinst som större omsättning. Detta i sig borde vara en morot som får företagen att arbeta för mer jämställda styrelser. Anna Lundmark-Lundbergh menar att det är viktigt att fortsätta berätta om ekonomisk nytta om någon inte har tagit del av denna information än.

– Att vi genom samarbete med forskningen har kunnat visa svart på vitt att jämställdhet i styrelser ger både ökad omsättning och vinst är viktigt. En annan viktig del är att fler behöver förstå hur de ska kunna skapa en inkluderande kultur och struktur som skapar detta, säger Anna Lundmark-Lundbergh.

För att öka jämställdheten i styrelserna ger Anna Lundmark-Lundbergh tre tips.

– Fler företagare behöver se nyttan med ett aktivt styrelsearbete och externa ledamöter. Det är också viktigt att rekrytera kompetens efter behov och inte bara ta in en ”bra person” från befintligt nätverk. Slutligen har vi våra ledamotsplatser länge och i vissa fall borde nya ledamöter komma in för att svara mot bolagens behov. Vi vet att andelen kvinnor ökar då förändringar sker i styrelser, menar Anna Lundmark-Lundbergh.

Styrelsepotential outnyttjad i 47 procent av företagen
Vid sidan om jämställdheten går även ökningen av aktivt styrelsearbete långsamt. Under de tio år som Almi genomfört sin undersökning har ande­len bolag med två eller fler ordinarie ledamöter enbart ökat från 52 till 53 procent. Det innebär att det finns en outnyttjad potential i väldigt många företag. Enligt Anna Lundmark-Lundbergh har företagen mycket att vinna på ett aktivt styrelsearbete.

– Förutom högre omsättning och resultat ger det även högre attraktions- och konkurrenskraft. I tider där det händer mycket i omvärlden och där kundernas framtida behov är svåra att tolka ökar behovet av en bredd av, och ofta externa, kompetenser för att analysera vad kommande förändringar innebär för bolagets affärer, menar Anna Lundmark-Lundbergh.

•••

*Definitionen på jämställdhet enligt Jämställdhetsmyndigheten är när fördelningen mellan kvinnor och män i en organisation är minst 40/60 procent.

•••

De bolag som varit med i Almis undersökning innehar kriterierna minst 5 miljoner i omsättning, minst 2 ordinarie ledamöter och minst 5 anställda.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023

Text: Anette Norling
Bild: Almi