Lönegaranti

Lönegaranti 
Vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion kan anställda vara berättigade att få vissa löneersättningar från staten enligt lönegarantilagen. Lagen omfattar obetalda löner som har intjänats inom tre månader från dagen för ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion samt uppsägningslön beräknad enligt regler i lagen om anställningsskydd. För att under företagsrekonstruktion vara berättigad till uppsägningslön för tid längre än en månad från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion krävs dock att den anställde har blivit arbetsbefriad av arbetsgivaren. Lönegarantilagen omfattar vidare semesterersättning som är intjänad under det löpande och närmast föregående intjänandeåret.

Den som själv eller tillsammans med närstående äger en väsentlig andel av bolaget och som har haft ett väsentligt inflytande över verksamheten har dock inte rätt till lönegarantiersättning.

Lönegarantiersättningen är begränsad till maximalt fyra prisbasbelopp.