Mångmiljardbelopp i utestående skattefordringar

Drygt 48 000 svenska företag har hittills utnyttjat möjligheten till skatteanstånd under coronapandemin.

Drygt 48 000 svenska företag har hittills utnyttjat möjligheten till skatteanstånd under coronapandemin. Den uppskjutna skatten motsvarar totalt cirka 48,5 miljarder kronor, exklusive ränta och avgifter.

Sedan månadsskiftet mars–april 2020 kan krisdrabbade företag få anstånd med inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Möjligheten tillkom genom en ny lag som regeringen och samarbetspartierna enades om under förra våren. Lagen ingår i de statliga satsningarna på att stötta företag som behöver tillfälliga likviditetsförstärkningar under coronapandemin.

Till en början var det tänkt att de så kallade corona-anstånden skulle gälla i ett år, men i början av februari i år beslöt regeringen att utöka åtgärderna. Det betyder bland annat att Skatteverket kan förlänga redan givna anstånd med upp till ett år och att nya anstånd fortsätter att beviljas.

– Skatteanstånden har blivit en väl använd möjlighet bland företagen. Under 2020 fattade vi drygt 113 000 anståndsbeslut, fördelade på 41 894 företag. I början av maj i år hade siffrorna ackumulerats till drygt 181 000 beslut och 48 668 företag, berättar Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Gäller till mars 2022
I slutet av december 2020 uppgick de beviljade skatteanstånden till 38,7 miljarder kronor. I början av maj 2021 hade siffran ökat till 48,5 miljarder.

Vid samma tidpunkt, i maj, var det drygt 36 000 företag som hade fått meddelande från Skatteverket om att anståndet hade upphört. Dessa företags samlade skatteanstånd motsvarar 18,4 miljarder kronor.

– Det betyder inte nödvändigtvis att dessa pengar är återbetalda än, eftersom möjligheten att söka skatteanstånd har förlängts. En del av de företag som har haft tolv månaders anstånd, från mars till mars, kan ha valt att göra en förlängning med ytterligare ett år. På samma sätt kan de företag som beviljades maximalt anstånd i höstas ansöka om en förlängning under kommande höst. Som reglerna ser ut just nu går det att beviljas skatteanstånd till och med den 12 mars 2022, säger Eva Bodén.

Risk för konkurser
Därför är det tidigast i april 2022 som det går att börja dra slutsatser om hur återbetalningarna fortskrider.

– Om ungefär ett år borde vi veta mer om hur det har gått för de företag som har använt sig av ett maximalt skatteanstånd, såvida inte möjligheten till anstånd förlängs ytterligare. Så länge nuvarande regler gäller ska vi fortsätta att vi bevilja anstånd, efter det att vi har kontrollerat att det inte handlar om företag som har större skatteskulder eller på annat sätt missköter sin ekonomi, säger hon.

Ett företag som inte betalar in sina skatter och avgifter i tid får först en påminnelse från Skatteverket. Därefter väntar rättsföring och indrivning genom Kronofogden. Skatteverkets yttersta steg är att begära företaget i konkurs.

– Historiskt sett vet vi att en del företag inte kommer att kunna betala tillbaka pengarna. Vid tidigare anstånd, till exempel under finanskrisen, var det ett antal företag som konkursade, konstaterar Eva Bodén.

Mest pengar till större företag
Företagarna är en av de organisationer som tidigt under pandemin framhöll vikten av att införa skatteanstånd. Samtidigt är budskapet till medlemmarna att denna likviditetsförstärkning ska ses som en högst tillfällig lösning.

– Det är viktigt att påminna om att ett skatteanstånd inte är ett bidrag, utan en uppskjuten betalning. I värsta fall kan anstånden utvecklas till en växande skuldbubbla som riskerar att spricka, säger Företagarnas samhällspolitiske chef Fredrik Östbom.

Enligt Skatteverkets statistik är 95 procent av de företag som har beviljats corona-anstånd mikro- och småföretag. Fem procent är medelstora eller stora företag. När det gäller de ekonomiska summorna är dock läget ett annat. Där står mikro- och småföretagen för en tredjedel av de totala anståndsmiljarderna, medan två tredjedelar är kopplade till medelstora och stora företag.

På branschnivå är det handeln som toppar listan över beviljade anstånd. Därefter kommer tillverkningsbranschen, följt av företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

– Först på fjärde plats finns hotell- och restaurangbranschen. Kanske utnyttjar denna grupp framför allt andra lättnader, till exempel omställningsstöd och korttidspermitteringar, säger Fredrik Östbom.

En ljusnande framtid
När Företagarna nyligen gjorde en enkät bland cirka 2 000 företag med 1–49 anställda framkom det att deras syn på framtiden är betydligt ljusare nu än för ett år sedan. Ungefär en femtedel av de svarande räknar med att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna. Mest optimistiska är bolag med 20–49 anställda.

– Företag inom handel, besöksnäring, hotell och restaurang har det fortsatt mycket tufft, medan framför allt industrin går väldigt bra. Det märks att efterfrågan ökar i omvärlden, att vaccineringarna tar fart och att de stora finanspolitiska åtgärderna har haft effekt, sammanfattar Fredrik Östbom.

Både Företagarna och andra näringslivsorganisationer har under året pekat på att det har varit krångligt och tagit alldeles för lång tid för företagen att få tillgång till vissa av krisstöden. Totalt sett är dock Fredrik Östbom nöjd med de statliga stödpaketen.

– Regeringen och samarbetspartierna har gjort ett bra jobb med att bevara arbetstillfällen och att rädda företag från konkurs. Nu väntar nästa viktiga steg – att stimulera en återstart. Hur den genomförs blir avgörande för Sveriges ekonomiska återhämtning och en nyckel till hur vi säkrar välfärden på sikt, säger han.

•••

Fakta/Skatteanstånd
Uppdaterade regler gäller från den 5 februari 2021:

  • Max sex redovisningsperioder av moms kan skjutas upp i max tolv månader. Max sju redovisningsperioder av inbetald skatt och arbetsgivaravgift kan skjutas upp i tolv månader.
  • Företag kan ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.
  • Det går fortfarande att söka anstånd retroaktivt, även för oktober–december 2020.
  • De företag som beviljas anstånd betalar för närvarande 1,25 procents ränta på anståndsbeloppet.
  • En avgift på 0,1–0,2 procent av anståndsbeloppet tillkommer efter sex månader (gäller tidigare anstånd) eller efter en månad (gäller anståndsbeslut efter den 5 februari 2021).

Mer information finns på skatteverket.se.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

Text: Lena Lidberg
Foto: Jeanette Andersson, Oskar Omne