Mikael Kubu skriver för Blendow Lexnova

Ackordscentralens vd och koncernchef skrev maj månads expertkommentar i ämnet insolvensrätt.

Ackordscentralens vd och koncernchef Mikael Kubu skrev maj månads expertkommentar i ämnet insolvensrätt. Till sin hjälp har han haft Erik Wendel, jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen.

Artikeln berör regelverket kring betryggande säkerhet för fullgörandet av ett offentligt ackord. I samband med ett offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) kan det ibland ifrågasättas om rekonstruktionsbolaget har förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt det offentliga ackordet och betala ackordslikviden. Mikael Kubu och Erik Wendel redovisar hur regelsystemet fungerar och de överväganden som kan vara relevanta vid rättens prövning.

Artikeln delas upp i avsnitten Ramen för rättens prövning, Närmare om rättens prövning av rekvisitet betryggande säkerhet för ackordets fullgörande och Om förmågan att betala ackordslikviden. Författarna redogör detaljerat under respektive avsnitt och hänvisar till såväl lagparagrafer som relevant litteratur och ett verkligt fall.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som startades 2006. De levererar nyheter till jurister och beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor. Redaktionen består av journalistiskt utbildade jurister och till sin hjälp har de även juridiska experter som analyserar och kommenterar rättsfall, lagstiftning och problemställningar.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018