Fordringar avseende föroreningsskador omfattas av preklusionsreglerna

I likvidationsförfaranden ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. För att en okänd borgenär ska kunna göra gällande sin fordran hos likvidationsbolaget krävs att fordran anmäls till Bolagsverket inom sex månader från kungörelsen av kallelsen. En oenig Högsta domstol beslutade den 15 december 2020 i mål T 5830-19 att även fordringar avseende föroreningsskador omfattas av de så kallade preklusionsreglerna i lagen om kallelse på okända borgenärer. Detta betyder således att om till exempel en fastighetsägare upptäcker en föroreningsskada som likvidationsbolaget har förorsakat måste en sådan fordran anmälas till Bolagsverket inom sex månader från kungörelsen för att fastighetsägaren ska kunna få betalt.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021

Text: Hans Ödén