Har en lagerhållare retentionsrätt och förmånsrätt?

Högsta domstolen har den 10 januari 2022 i mål Ö 5482-21 lämnat prövningstillstånd i frågan om en lagerhållare har retentionsrätt och förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen i ett varulager som denne har i sin besittning för en fordran som inte är kopplad till just detta varulager.

Ur Ackordscentralen nr 1 2022

Text: Hans Ödén