Handlingsalternativ vid en konkurs

När en rekonstruktion inte är möjlig återstår konkurs, men även då finns ett flertal handlingsalternativ för att minimera fordringsägarnas förluster och andra negativa verkningar. Under konkursen utreder våra konkursförvaltare bland annat vilka delar av verksamheten som kan drivas vidare med nya ägare och vilka delar som ska avvecklas.

Konkurs steg för steg

När det inte finns möjlighet att rekonstruera verksamheten i bolaget återstår det att försätta bolaget i konkurs.

  1. Fysiska eller juridiska personer som är på obestånd skall försättas i konkurs. Med obestånd menas att personen inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan kan både ges in av personen själv eller av någon som denne är skyldig pengar (borgenär).
  2. Tingsrätten beslutar om konkurs och utser konkursförvaltare.
  3. Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att omhänderta gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (konkursbouppteckning).
  4. Gäldenären ska skriftligen bekräfta konkursbouppteckningens uppgifter om tillgångar och skulder vid ett bouppteckningssammanträde som hålls hos konkursförvaltaren. Denne kan dock i vissa fall i stället begära att gäldenären ska beediga konkursbouppteckningen vid ett edgångssammanträde vid tingsrätten.
  5. Under konkursen utreds bland annat om delar av verksamheten kan drivas vidare av nya ägare och vilka delar som måste avvecklas. Arbetet ska göras på ett så förmånligt sätt som möjligt för fordringsägarna.
  6. Bolagets egendom säljs. Medlen som erhålls från försäljningen fördelas mellan borgenärerna enligt reglerna för förmånsrättslagen så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.
  7. I konkursförvaltarens uppgifter ingår också att upprätta en så kallad förvaltarberättelse. I den redogör konkursförvaltaren bland annat för bokföringens kvalitet, anledningen och tidpunkten för obestånd, om grund för återvinning föreligger, om olaglig värdeöverföring skett, tidpunkt för upprättande av kontrollbalansräkning samt om grund för skadestånd föreligger.

Du kan läsa mer om konkursförfarandet här.