Kan en ställföreträdare i ett aktiebolag undgå personligt ansvar för bolagets skatteskulder?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom äntligen modifierat den tidigare rigida praxisen

En ställföreträdare i ett aktiebolag undgår personligt ansvar för bolagets skatteskulder om bolaget ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs senast den dag skatten förfaller till betalning. Rättsregeln har tillämpats så strängt att om ansökan kom in till tingsrätten dagen efter skattens förfallodag har ställföreträdaren blivit personligt ansvarig för skulden.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 15 januari 2018 äntligen modifierat den tidigare rigida praxisen och befriat en ställföreträdare för personligt ansvar i ett mål där ansökan om företagsrekonstruktion kom in till tingsrätten dagen efter skattens förfallodag. HFD skriver i domen att det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av bland annat vilka handlingsalternativ som företrädaren hade att tillgå liksom av hans eller hennes skäl för att vidta eller avstå från vissa åtgärder. I det aktuella rättsfallet hade banken spärrat bolagets bankkonto några dagar före skattens förfallodag. Styrelsen vidtog då omedelbara åtgärder för att försöka skaffa extern finansiering. När detta misslyckades gav bolaget in ansökan om företagsrekonstruktion, som kom in dagen efter skattens förfallodag.

Hans Ödén