Likvidator förpliktigas att utge skadestånd till borgenär

Högsta domstolen har i en dom den 18 december 2019 (T 2977-18) förpliktigat en likvidator att utge ett skadestånd till en borgenär.

Högsta domstolen har i en dom den 18 december 2019 (T 2977-18) förpliktigat en likvidator att utge ett skadestånd till en borgenär på grund av att han vid skiftet av bolagets tillgångar inte avsatte medel för att täcka en tvistig fordran. Borgenären hade dock inte anmält sin fordran under den tid som kallelsen på okända borgenärer löpte och likvidatorn ansåg därmed att fordran inte kunde göras gällande. Det var emellertid utrett att likvidationsbolaget kände till den tvistiga fordran.

 

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020