Lönegaranti

Vid såväl konkurs som företags­rekonstruktion kan anställda vara berättigade att få vissa löne­ersättningar från staten enligt löne­garanti­­lagen. Lagen omfattar obetalda löner som har intjänats inom tre månader från dagen för ansökan om konkurs eller företags­rekonstruktion samt upp­sägnings­lön beräknad enligt regler i lagen om anställningsskydd. För att under företagsrekonstruktion vara berättigad till upp­sägnings­lön för tid längre än en månad från dagen för beslutet om företags­rekonstruktion krävs dock att den an­ställde har blivit arbets­befriad av arbetsgivaren. Lönegaranti­lagen omfattar vidare semester­ersättning som är intjänad under det löpande och närmast föregående intjänandeåret.

Den som själv eller tillsammans med närstående äger en väsentlig andel av bolaget och som har haft ett väsentligt inflytande över verk­sam­heten har dock inte rätt till lönegarantiersättning.

Lönegarantiersättningen är begränsad till maximalt fyra prisbasbelopp.