Medansvarsperiod upphör inte vid företagsrekonstruktion

Enligt aktiebolagslagen kan en styrelseledamot bli personligt ansvarig för bolagets skulder som uppkommer efter den tid då styrelsen borde ha upprättat en kontrollbalansräkning. En sådan ska upprättas om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Efter beslut om konkurs eller likvidation upphör medansvarsperioden för skulder som uppkommer därefter. Bland praktiker och även i litteraturen har det ansetts att så även är fallet efter ett beslut om företagsrekonstruktion. Högsta domstolen (HD) har dock i en dom den 18 december 2018 i mål T 462-18 slagit fast att i en företagsrekonstruktion, till skillnad från konkurs och likvidation, har styrelsen kvar sin rättsliga handlingsförmåga. Bland annat av detta skäl anser HD att medansvarsperioden inte upphör vid ett beslut om företagsrekonstruktion.

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019