Överlämnande av BankID

Den 9 december 2021 meddelade Högsta domstolen (HD) en dom i mål T 930-21, enligt vilken en person hade överlämnat sitt BankID för att mottagaren skulle göra vissa betalningar. Mottagaren upptog i stället en kredit för vilken HD ansåg överlämnaren vara ansvarig. HD ansåg att överlämnandet innebär att en tillitsfullmakt hade skapats och att kreditgivaren i detta fall inte hade någon anledning att tro att vederbörande inte kunde ta upp krediten.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Hans Ödén