Prövningstillstånd i fråga om återgång av egendom

Högsta domstolen har den 1 mars 2021 i mål T 5999-20 meddelat prövningstillstånd i frågan om återgång av egendom, enligt 21 kap 5 § ärvdabalken för att den avlidnes skulder ska kunna betalas, även ska omfatta dödsboets skulder. Dödsboet hade sålt en fastighet och skiftat likviden till bland annat en legatarie, varefter det uppkom en skatteskuld på grund av försäljningen. Konkursboet, för övrigt företrätt av konkursförvaltaren Ann-Christine Halén, Ackordscentralen Syd, väckte talan mot legatarien och såväl tingsrätten som hovrätten biföll käromålet.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

Text: Hans Ödén