Prövningstillstånd i konkursbo

Högsta domstolen har den 20 december 2021 i mål Ö 3927-21 lämnat prövningstillstånd i frågan om ett dödsbo inträder som svarande, enligt 13 kap 7 § rättegångsbalken, i ett mål där ett konkursbo hade väckt en återvinningstalan mot en fysisk person som avled under målets handläggning.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Hans Ödén