Skatteverket berättigat att bevaka hela beloppet

Högsta domstolen beslutade den 28 oktober 2020 i mål Ö 3860-19 att Skatteverket var berättigat till att bevaka hela beloppet gällande tryckerimoms.

Den så kallade tryckerimomsen har vi skrivit om i tidigare nummer av tidningen. Den innebär i korthet att tryckerierna fakturerade tidningarna en moms på 25 procent, vilket innebar att tidningarna gjorde ett avdrag för ingående moms med 25 procent samtidigt som tryckerierna levererade en utgående moms till Skatteverket på 25 procent. Efter ett avgörande av EU-domstolen fastslogs det att den rätta momssatsen ska vara 6 procent, vilket fick till följd att Skatteverket dels återbetalade skillnaden mellan 25 procent och 6 procent till tryckerierna dels krävde tidningarna på betalning av samma skillnad. Tidningarna krävde i sin tur tryckerierna på detta belopp, men i de fall där tryckerierna blev försatta i konkurs kunde de inte återfå hela beloppet.

I en av tidningarnas konkurs bevakade Skatteverket hela det återkrävda beloppet, som var fastställd av förvaltningsrätten och vunnit laga kraft. Konkursförvaltaren anmärkte på bevakningen och menade att Skatteverket bara kunde bevaka ett betydligt lägre belopp som motsvarade det som tidningen hade återfått från tryckeriet.

Högsta domstolen beslutade den 28 oktober 2020 i mål Ö 3860-19 att Skatteverket var berättigat till att bevaka hela beloppet. Som skäl angav HD att en dom från en förvaltningsdomstol inte kan prövas av en allmän domstol och då heller inte i den så kallade jävsprocessen i konkursen mellan konkursförvaltaren och Skatteverket. Om det vid jävsprocessens prövning finns ett anhängiggjort omprövnings- eller resningsmål och ett sådant beslut inte kan avvaktas kan dock allmän domstol pröva förvaltningsdomstolens dom. I det aktuella fallet förelåg ingen sådan situation och Skatteverket var därmed berättigat att bevaka hela beloppet.

Min kommentar: Eftersom Skatteverket kunde ha korrigerat den ändrade momssatsen utan att verkställa några återbetalningar till tryckerierna, vilket försatte tidningarna i en besvärlig situation, borde Skatteverket ha reducerat sin bevakning i enlighet med konkursförvaltarens anmärkning.

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2020