Med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd.

Ända sedan 1857 hjälper vi stora som små företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten.

Stiftelsen Ackordscentralen äger AC-Gruppen AB, som är moderbolag för de rörelsedrivande dotterbolagen Ackordscentralen Stockholm AB, Ackordscentralen Väst AB, Ackordscentralen Syd AB och Ackordscentralen Norrland AB.

Ackordscentralen bildades 1857 av Göteborgs köpmannaförening. Initialt fungerade Ackordscentralen som en upplysningscentral om affärsmännens kreditvärdighet. I början av 1900-talet inrättades särskilda ackords- och konkursavdelningar. Under 1998 ombildades Ackordscentralen till en stiftelse.

Av Stiftelsens stadgar framgår att den ska:

  • biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande av leverantörernas, övriga fordringsägares, anställdas och samhällets intressen.
  • främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla lönsamma företag.
  • främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till verksamheten.

Ackordscentralen är också en remissinstans kring lagstiftningsarbeten som rör vårt verksamhetsområde.

Historien om Ackordscentralens första 150 år
Ackordscentralen föddes ur de tre köpmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Göteborgs köpmannaförening bildades år 1857, därefter startades Stockholms köpmannaförening år 1858 och slutligen Malmös köpmannaförening år 1880.

Köpmännens underrättelsetjänst
Köpmannaföreningarna byggde upp ett riksomfattande nät av ombud som rapporterade om de lokala affärsmännens kreditvärdighet, och därmed fungerade som köpmännens underrättelsetjänst. Rapporteringen gjordes efter ett sinnrikt kodsystem och en gemensam värderingsskala som tillsammans skapade ett nytt soliditetsupplysningssystem – en helt svensk uppfinning.

Ackordscentralen skapas
År 1907 tog köpmannaföreningarna ett gemensamt beslut om att var för sig inrätta särskilda ackords- och konkursavdelningar. 1929 fick de tre avdelningarna formellt en överstyrelse, som till en början var till för information och diskussion, men sedan kom att kallas Ackordscentralen. Ackordscentralens förste ordförande blev sidenfabrikör Knut August Almgren, som var en ansedd och färgstark affärsman. Ackordscentralens första 100 år var soliditetsupplysningarnas, de små ackordens och konkursernas tid, medan decennierna fram till idag har dominerats av rekonstruktioner och konkurser.

Stiftelsen Ackordscentralen
Sedan 1998 ägs och bedrivs verksamheten i Ackordscentralen av Stiftelsen Ackordscentralen. Stiftelsen Ackordscentralen äger AC-Gruppen AB som är moderbolag för dotterbolag som bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borås, och Kristianstad.

Du kan läsa mer om oss och om vårt arbete med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd här.

De första 150 åren från köpmannaföreningar till Ackordscentralen 1857–2007

Ackordscentralen föddes ur köpmannaföreningarna

Ackordscentralens styrelse

Styrelsen i Stiftelsen Ackordscentralen utgörs under 2022 av:

Bertil Hult, ordförande
Partner Erneholm Haskel AB
Övriga uppdrag: Ordförande Asia Growth Capital Markets AB, ledamot Verdane Fund Manager Future AB.

Rolf Dotevall
Juris doktor, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.
Rolf Dotevall har skrivit böcker och artiklar inom civilrätt och haft akademiska uppdrag, bland annat som sakkunnig. Han har varit gästprofessor vid Southern Methodist University, Dallas, och är medlem av European Law Institute.

Mikael Kubu
Koncernchef för Ackordscentralen samt vd för Ackordscentralen Stockholm.

Erik Saers

Stefan Lindahl
Auktoriserad revisor och partner vid E&Y under många år. Numera egen konsultverksamhet med inriktning mot skatt och redovisning för mindre och medelstora företag i norra Sverige.

Ulrika Dieroff 
Affärschef på Sydsvenska industri- och Handelskammaren.
Övriga uppdrag: ledamot Rögle BK samt Stiftelsen Partnerskap, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.