Stipendier

Ackordscentralen delar årligen ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt har skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till vår verksamhet.

Välkommen att söka Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

Varje år delar vi ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till vår verksamhet. Här ser du hur du ansöker om stipendierna, som utdelas av Ackordscentralen Stockholm, Ackordscentralen Väst, Ackordscentralen Syd i Malmö och Ackordscentralen Norrland.

2020 års stipendium från Ackordscentralen Syd AB delas mellan de båda juristerna Anna Hjörneby och Sofie Österberg.

Anna Hjörneby tilldelas stipendiet för sin uppsats: Tillägnelse av pantsatta aktier – Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant.

Sofie Österberg tilldelas stipendiet för sin uppsats: En förmånlig avveckling av boet, för vem? – En analys av konkursboets ansvar för miljöfordringar.

2021 års stipendium från Ackordscentralen Stockholm tilldelas Charles He och Jacob Torén.

Charles He tilldelas stipendiet för  sin uppsats: Retentionsrätt - en säkerhetsrätt endast för vissa uppdragstagare. Ta del av Charles uppsats här.

Jacob Torén tilldelas stipendiet för sin uppsats: Ett tillägnelseavtals giltighet - om möjligheten för panthavare att i ljuset av 37 § AvtL tillägna sig eller själv förvärva pant i onoterade aktier. Ta del av Jacobs uppsats här

Ackordscentralen Stockholm

Ackordscentralen Stockholm AB utdelar årligen två stipendier om 25 000 kr var. Stipendium utdelas till universitetsstuderande som läser juristutbildningen vid Stockholm universitet, Uppsala universitet eller Örebro universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs- och obeståndsrätt
 • Rekonstruktioner av företag
 • Krediträtt och företagens finansieringsformer

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Louise Sjödahl, Ackordscentralen Stockholm AB
Telefon: 08-670 44 02
E-post: louise.sjodahl@ackordscentralen.se
Strandvägen 35
114 56 Stockholm

Ackordscentralen Väst

För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till Ackordscentralernas verksamhet har Ackordscentralen Väst beslutat att utlysa stipendier för studenter vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg som avslutar sina studier med en tillämparuppsats inom de aktuella ämnesområdena.

Stipendiebeloppet är på totalt 25 000 kronor och utdelas årligen till en eller två mottagare. Stipendiaterna ska på ett förtjänstfullt sätt ha skrivit sina examensarbeten inom förslagsvis något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag
 • Krediträtt och företagens finansieringsformer

Ansökan om stipendium skall vara ingiven till Ackordscentralen Väst senast under juni månad och skall avse ett examensarbete som är fullgjort under det senaste läsåret dessförinnan. Till ansökan skall biläggas två exemplar av examensarbetet i tryckt form och ett exemplar i digital form.

En kommitté bestående av två företrädare för Ackordscentralen Väst och en företrädare för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer därefter att föreslå mottagare av stipendiet. Utnämning av stipendiater sker under september månad genom beslut av styrelsen för Stiftelsen Ackordscentralen, som är utbetalare av stipendiebeloppet.

Alla uppsatsförfattare som ansöker om stipendium skall medge Ackordscentralen Väst en rätt att kostnadsfritt utge deras uppsatser för publicering.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Stefan Skeppstedt, Ackordscentralen Väst AB
Telefon: 031-10 54 60
E-post: stefan.skeppstedt@ackordscentralen.se
Box 2525
403 17 Göteborg

Ackordscentralen Syd

Ackordscentralen Syd AB delar årligen ut stipendium om sammanlagt 25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag
 • Krediträtt, bankrätt och företagens finansieringsformer
 • Sakrätt
 • Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovanstående

Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Eva Lindell-Frantz och Patrik Lindskoug vid Juridiska institutionen eller:

Peter Öfverman, Ackordscentralen Syd
Telefon: 040-741 85
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö

Ackordscentralen Norrland

För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till Ackordscentralens verksamhet, har Ackordscentralen beslutat att utlysa ett stipendium. Stipendiebeloppet om totalt 25 000 kronor – som kan tilldelas en eller två mottagare – utdelas av Ackordscentralen Norrland AB till universitets- eller högskolestuderande som läser på juristlinjen eller Handelshögskolan vid Umeå universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag och företagsutveckling
 • Krediträtt och företagsfinansiering

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Anders Bergman, Ackordscentralen Norrland AB
Telefon: 090-70 62 00
E-post: anders.bergman@ackordscentralen.se
Box 4066
904 03 Umeå