Fordringsägarnas förmånsrätt i förhållande till varandra till betalning ur gäldenärens egendom.