Den rätt som uppstår när någon (panthavaren) får en säkerhet för en fordran mot någon annan (pantsättaren). Om betalning inte sker får panthavaren sälja (realisera) panten.