Remissvar: Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34).

Utredningen har bland annat redovisat skäl för och emot ett återinförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Ackordscentralens erfarenhet av sin konkursförvaltande verksamhet är att det är mer förekommande med brottslig verksamhet i bolag som saknar revisor än i de bolag som har en sådan. Av detta skäl förordar Ackordscentralen att revisionsplikten återinförs för alla aktiebolag.

Ackordscentralens remissvar berör även de delar av utredningen som handlar om Tidsfrister för ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket, Bolagsverkets kontrollerande roll, Bolagskapning, Stiftelser samt Tvångslikvidation av aktiebolag.

Läs remissvaret i sin helhet här.