Samverkan för bekämpning av konkursrelaterad brottslighet

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket, Ackordscentralen och Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet har sedan många år tillbaka samverkat i ett organ kallat ”Rutiner brottsutredningar i konkurs” (RUBICON).

Under december 2021 bildade RUBICON en styrgrupp bestående av en representant från varje samverkanspart. Styrgruppen beslutade att genomföra följande tre samverkansaktiviteter under 2022:

  1. Förfarandet för avregistrering av styrelseledamöter i aktiebolag.
  2. Handledning för konkursförvaltare och rekonstruktörer vid beslut om lönegaranti.
  3. Inventering av initiativ för ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer med myndighetsliknande uppgifter.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Hans Ödén
Bild: Gabrielle Henderson/Unsplash