Seminarium med IFFR

Institutet för företagsrekonstruktion (IFFR) höll ett seminarium den 6 april 2022 om den nya lagen om företagsrekonstruktion. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022 och ersätter den nu gällande lagen om företagsrekonstruktion.

Cirka 100 personer, företrädesvis konkursförvaltare från olika byråer, fick inledningsvis en översiktlig genomgång av lagen av Louise Sjödahl från Ackordscentralen Stockholm. Hon var också expert i den utredning som la fram betänkandet SOU 2021:12 till den nya lagen. Hon behandlade bland annat frågan om vilka som kan förordnas till rekonstruktör. Till skillnad från gällande lag innebär den nya att som grundförutsättning kan endast konkursförvaltare förordnas till rekonstruktörer. Dessutom ska vederbörande ha erfarenhet av fortsatt drift av rörelser i konkursbon.

Hon belyste också en stor förändring i förhållande till gällande lag, nämligen att gäldenären kan skuldsätta sig utan samtycke från rekonstruktören inom ramen för vad som kan anses utgöra den löpande förvaltningen av verksamheten. Vidare berättade hon om möjligheterna för rekonstruktionsbolaget att under rekonstruktionen säga upp ofördelaktiga avtal. Det största fokuset la hon på rekonstruktionsplanen, gruppindelning av berörda parter och gruppöverskridande s.k. cram-down. Dessa regler, som delvis kommer bli svårtillämpade, finns inte i den gällande lagen.

Paneldebatt och diskussion
Under Louise föredragning fick en mindre panel bestående av advokaterna Lars-Henrik Andersson, Cirio, och Erik Selander, DLA Piper, tillfälle att ställa frågor till henne samt lämna egna reflektioner och synpunkter. Efter en kortare kaffepaus med mingel och enskilda diskussioner kring den nya lagen inträdde en panel bestående av doktoranden Markus Ehrenpil, advokaten Lars-Eric Gustafsson, Schjodt, Jonas Backman, chef för obestånd Almi, och Oskar Andrews, chefjurist, DNB, med Mikael Kubu, koncernchef Ackordscentralen, som moderator. Denne ställde ett antal centrala frågor till paneldeltagarna för deras kommentarer.

Inledningsvis fick panelen lämna sina reflektioner på hur den gällande lagen om företagsrekonstruktion har fungerat. Framför allt var Jonas Backman kritisk, när han framförde att minst 50 procent av beslutade rekonstruktioner egentligen borde ha ansökt om konkurs i stället. Den som stack ut i panelen var Markus Ehrenpil som på ett charmigt sätt provocerade den konforma sammansättningen av åhörare genom att till exempel framföra att det inte är konkursförvaltare som borde förordnas till rekonstruktörer. Förutom denna fråga diskuterade panelen gäldenärens rådighet, som i den nya lagen ger denne ett större utrymme än enligt gällande lag, gäldenärens avtal, rekonstruktionsplanen, gruppöverskridande cram-down och den s.k. superförmånsrätten.

Informell och formell rekonstruktion
Oskar Andrew trodde inte att den nya lagen kommer innebära att de informella rekonstruktioner som förekommer i större bolag kommer upphöra. Den nya lagen kommer dock delvis vara handlingsstyrande under dessa informella förhandlingar. Lars Eric Gustafsson menade att större bolag endast kommer ansöka om företagsrekonstruktion som en sista utväg, eftersom aktieägare kan riskera att bli av med sitt ägande under en formell rekonstruktion. Sammanfattningsvis gav seminariet åhörarna en god inblick i den nya lagen och de nya verktyg som står till buds för att kunna rekonstruera företag. Dagen avslutades med ett trevligt mingel.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022

Text: Hans Ödén
Bild: Pexels