Små företag agerar banker åt större företag

Långa betaltider är en utmaning för landets små och medelstora företag enligt European Payment Report 2019.

Långa betaltider är en utmaning för landets små och medelstora företag. Enligt European Payment Report 2019 uppger drygt hälften av de tillfrågade svenska företagen att de tvingas acceptera längre betalningstider än de är bekväma med.

Rapporten som genomförts av Intrum visar att det oftast är större företag som kräver längre betaltider, och den tid det tar för företagen att få betalt ligger en bra bit över 30 dagar. Små företag tvingas därmed agera banker åt de större företagen, något som påverkar tillgången på kapital och på sikt kan leda till likviditetsproblem. Sett ur ett större perspektiv missgynnas även det samhällsekonomiska klimatet.

- Att få betalt i tid för levererade varor och tjänster är centralt för de flesta företags möjlighet att kunna investera och anställa. 14 procent av svenska företag uppger att man skulle kunna anställa om man fick betalt snabbare, vilket skulle medföra att ett stort antal nya jobb skulle kunna växa fram. Frågan om när företag får betalt är fortsatt viktig för hela samhällsekonomin, säger Peter Storåkers som är Commercial Director på Intrum Sverige.

Självreglering och rapporteringskrav
För att bryta utvecklingen mot längre betalningstider vill Regeringen få till stånd en självreglering inom näringslivet. Som ett svar på detta bildades 2018 föreningen betaltider.se av fem olika näringslivsorganisationer, och till föreningen har flera storföretag anslutit sig. Föreningens uppförandekod säger till exempel att bolag med färre än 50 anställda och mindre än 100 miljoner kronor i omsättning ska få betalt av leverantör inom maximalt 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Som ett komplement till självregleringen vill Regeringen införa ett krav på rapportering av betalningstider, ett förslag som varit ute på två remissrundor. I Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider som gjordes av Tillväxtverket och Bolagsverket visar man bland annat på följande slutsatser:

  • Företag med mer än 250 anställda har leverantörsskulder på 172 miljarder kronor till svenska SME.
  • Den genomsnittlig betaltiden från stora till små företag är i dag 33 dagar. Om den minskades till 30 dagar skulle småföretagens likviditet förbättras med 780 miljoner kronor.
  • Konkursrisken för SME ökar och konkurrenssituationen försämras.
  • Mikroföretag är betydligt bättre på att betala i tid än storföretag.

Företagarna kritiserar
Företagarna som är en av medgrundarna till betaltider.se, anser att betaltider bör ses som en hållbarhetsfråga för näringslivet, och gick i december förra året ut och kritiserade livsmedelsjätten Orkla. Kritiken grundade sig på ett informationsbrev som Orkla har skickat ut till sina leverantörer i vilket de meddelar en förlängning av betaltiderna till 93 dagar, plus resterande dagar i den innevarande månaden.

- Först skryter man över sin egen framgång, sedan avslutar man med att säga att ''du kan bidra mer till vår framgång genom att få betalt långt senare än vad som anses acceptabelt”. Jag tycker att det är fullständigt huvudlöst, säger Företagarnas vd Günther Mårder i en intervju i Dagens Industri.

Näringsdepartementet går just nu igenom den andra promemorian gällande krav på rapportering av betalningstider men kan i dagsläget inte säga när arbetet är klart.

- Vi arbetar aktivt med detta, och jobbar just nu mot en lagrådsremiss. Det går i dagsläget inte att ge någon tidsram för när det är klart, säger Elisabeth Kristensson på Näringsdepartementet.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020