Ny vd vid Ackordscentralen Syd

Den 1 mars tillträdde Jimmy Pilo som vd för Ackordscentralen Syd. Han är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator och har arbetat på Ackordscentralen sedan 2013. Trots att han var oförberedd på att få frågan känner han sig mer än redo för sitt nya uppdrag, och tycker att det känns jättebra att ha fått förtroendet att leda kontoret i SYD.

– Bäst är att jag upplever förtroende inte bara från Ackordscentralens styrelse utan också från mina kollegor på kontoret, säger Jimmy.

Han hoppas kunna bidra med kreativitet, engagemang och en stark känsla för Ackordscentralen.

– Jag vill behålla och utveckla vår position som ledande inom våra verksamhetsområden, säger Jimmy Pilo.

I nästa tidning kan du lära känna Jimmy lite bättre. Då hittar du honom i profilintervjun på sista sidan.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2024

Text: Anette Norling

Remissvar: Ökad kontroll vid utbetalning av den statliga lönegarantin

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning av den statliga lönegarantin.

Eftersom regeringen nyligen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av den statliga lönegarantin, vilken ska innefatta att Skatteverket även ska överta konkursförvaltarens och rekonstruktörens beslut om lönegaranti, anser Ackordscentralen att ändringar i lönegarantilagen bör avvakta denna utredning. I annat fall är risken uppenbar att de nu föreslagna ändringarna endast kan komma att gälla under en mycket begränsad tid, dessutom med onödiga kostnader i form av nya IT-system.

Ackordscentralens remissvar berör även Utbetalningarna, Kontrollen vid utbetalning samt Konsekvenser. Läs remissvaret i sin helhet här.

Ekobrotten ökar – och blir till samhällshot

I skuggan av skjutningar och sprängningar har företagskriminalitet blivit ett växande samhällshot mot Sverige. De flesta anmälningar som når Ekobrottsmyndigheten görs av konkursförvaltare, men då är skadan redan skedd.

I slutet av februari presenterade Ekobrottsmyndigheten (EBM) sin årsredovisning för 2023. Här konstateras att ekobrott är en allt viktigare del av den organiserade brottsligheten.

Under året ökade inflödet av ärenden till EBM med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes, vilket är en ökning med drygt 200 personer jämfört med 2022.

– Det här är toppen av ett isberg. Mörkertalet är mycket stort, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på EBM med fokus på Stockholms och Gotlands län.

Under 2023 har myndigheten sett hur kriminella med kopplingar till väpnade gängkonflikter har förekommit i utredningar och underrättelser kring ekobrott. Företag som kan vara nystartade, överlåtna, infiltrerade eller kapade används som verktyg för att finansiera brottslig verksamhet, tvätta pengar, sprida risker och säkra inflödet av brottsvinster.

– För bara några år sedan var ekobrott något som framför allt förknippades med fiffel i bokföringen eller svartjobbande småföretagare. Nu handlar det om grov, organiserad kriminalitet som ofta har internationella kopplingar och som är svår att utreda, påpekar Sara Persson.

Se över upphandlingar
När hon tillträdde sin tjänst för tre år sedan fanns det tre EBM-kollegor med samma uppdrag. Inom kort blir de brottsförebyggande specialisterna tolv till antalet och fler rekryteringar är att vänta. På EBM:s huvudkontor i Stockholm har brottsförebyggarna fått ett eget kansli, direkt underställt generaldirektören.

– Vi får in en hel del tips om ekobrott, men de flesta brottsanmälningarna sker via konkursförvaltare. Näst flest anmälningar kommer från Skatteverket. Det är viktigt att dessa anmälningar fortsätter, men i det skedet har oftast pengarna och ibland även förövarna lämnat landet, säger Sara Persson.

Mycket av det förebyggande arbetet går ut på att samverka med andra myndigheter och med kommuner, näringsliv och organisationer med tillsyns- och kontrollansvar. Syftet är att till exempel förbättra de avtal som skrivs vid upphandlingar och att betona vikten av bakgrundskontroller av både företag och individer.

– Den organiserade brottsligheten är i dag spridd till alla branscher. Metoderna är många, från momsbedrägerier och välfärdsbrott till arbetslivskriminalitet. Ibland gäller det missbruk av föreningsstöd eller EU-medel, säger Sara Persson.

Värst i byggbranschen
Hennes bild är att de värsta problemen finns i byggbranschen. Även i städ- och transportbranschen upptäcks ofta oegentligheter, liksom i gröna näringar som till exempel bärplockning och parkskötsel.

I välfärdssektorn är det bland annat assistansbolag, hemtjänstföretag och HVB-verksamhet som sticker ut, men även apotek, vårdcentraler, förskolor och skolor finns med på listan.

Samtidigt är fastighetssektorn en arena där det är lätt att förvara stora summor pengar. För att förhindra penningtvätt anser EBM att det behövs en skärpt kontroll vid handel med fastigheter och vid emittering av obligationer och andra lån. I branschen finns även nära kopplingar till ombyggnader, rivningsarbeten och avfallshantering. Ett annat område som EBM intresserar sig för är startup-företag.

– Ganska stora samhällsstöd går till innovationer av olika slag. Ibland är det en hårfin skillnad mellan en galen idé som kan fungera och en idé som inte ens är avsedd att flyga. Ett företag med brottsliga avsikter i den miljön kan vara svårt att upptäcka, säger Sara Persson.

Avveckla med förnuft
På gott och ont är det lätt att starta företag i Sverige. Digitaliseringsgraden är hög och ett bolag kan enkelt skötas via nätet, oavsett var i världen du finns. Med 25 000 kronor i aktiekapital, dator, internetuppkoppling och bank-id kommer du långt. Först efter två år väntar ett revisionskrav från Bolagsverket.

Många av brottslingarna agerar dessutom under falsk flagg. Identitetsstölder, köp av id-handlingar och användning av så kallade målvakter tillhör rutinerna. Om en målvakt upptäcks och lagförs värvas det snabbt en ny. Centrala register över aktieböcker är en av de saker som skulle underlätta EBM:s arbete. Detsamma gäller direkttillgång till penningtvättsregistret, där EBM i dag behöver gå via finanspolisen.

– I den allmänna debatten framhåller ofta både företagare och politiker att det behövs regelförenklingar i näringslivet, men vi behöver också försäkra oss om att förenklingarna inte gynnar brottslingar, påpekar Sara Persson.

Hon uppmanar seriösa företagare som är på väg att avveckla sin verksamhet att vara noggranna. Vid snabba försäljningar eller överlåtelser kan bolaget lätt hamna i händerna på kriminella.

– På den myndighetsgemensamma sajten verksamt.se finns information om hur du bäst genomför en avveckling.

Cyberbrotten ökar
Enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Brottslighetens kostnader 2023” har vartannat svenskt företag utsatts för brott det senaste året. Vanligast är så kallade mängdbrott som stölder, inbrott och skadegörelse. På frammarsch är bedrägeri- och cyberbrotten. Hit räknas både fakturabedrägerier, dataintrång och så kallad phishing, där anställda via mejl luras att ange lösenord, bank- eller kortuppgifter.

De svenska företagens totalkostnader för brottslighet beräknas uppgå till omkring 100 miljarder kronor per år. Den kriminalitet som drabbar seriösa företag genererar både direkta och indirekta utgifter, bland annat i form av extra bevakning och ökade försäkringspremier.

Den samhällshotande ekobrottsligheten får dessutom andra konsekvenser. Sund konkurrens sätts ur spel och det blir svårare att locka till exempel investeringar och kompetens till Sverige. När välfärdsbrotten ökar undermineras legitimiteten för våra socialförsäkrings- och trygghetssystem, vilket i förlängningen kan bli ett hot mot demokratin.

Kriminella entreprenörer
I januari publicerade Stockholms Handelskammare rapporten ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”. Bakom rapporten står Amir Rostami, professor i kriminologi och Hernan Mondani, docent i sociologi.

– Det som har förvånat många av oss är hur omfattande och systemhotande den kriminella ekonomin är, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Enligt studien finns det även indikationer på djupgående band mellan organiserad brottslighet och legitima affärsverksamheter. Individer i detta gränsland kallas “möjliggörare” och är ofta högutbildade.

I en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, beskrivs en möjliggörare som en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Det kan ske genom till exempel banktjänster, luftfakturering eller personalrekrytering. Vissa möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning, medan andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll. Oavsett vilket konstaterar Brå att det är svårt för arbetsgivare att upptäcka dessa individer och att företag behöver se över sina rutiner kring rekrytering, bakgrundskontroll och anställdas tillgång till system och lokaler.

Skatteverket granskar
Fler myndigheter än EBM försöker nu hitta vägar för att stoppa företag som används som brottsverktyg. Det senaste året har Skatteverket granskat skatteregistreringarna för drygt 700 bolag. Många av företagen var inte nya utan väletablerade. Vid näringslivskriminalitet tycks det bli allt mer attraktivt att ta över befintliga bolag med upparbetad kreditvärdighet.

– Genom en kombination av maskin och människa har vi tagit fram riskfyllda företagsöverlåtelser och styrelseändringar. Urvalet blev träffsäkert – i drygt 80 procent av fallen har vi återkallat F-skatt, moms- eller arbetsgivarregistrering, berättar Åsa Gabrielsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

När dessa registreringar inte längre finns tillgängliga försvåras den brottsliga verksamheten, men den kan ändå fortgå.

– Företagets bankkonton kan fortfarande användas för till exempel penningtvätt. Som ett komplement till våra granskningar vore det därför bra om Bolagsverket fick en mer brottsutredande roll, säger Åsa Gabrielsson.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2024

Text: Lena Lidberg
Bild: Mikael Gustavsen

Remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34).

Utredningen har bland annat redovisat skäl för och emot ett återinförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Ackordscentralens erfarenhet av sin konkursförvaltande verksamhet är att det är mer förekommande med brottslig verksamhet i bolag som saknar revisor än i de bolag som har en sådan. Av detta skäl förordar Ackordscentralen att revisionsplikten återinförs för alla aktiebolag.

Ackordscentralens remissvar berör även de delar av utredningen som handlar om Tidsfrister för ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket, Bolagsverkets kontrollerande roll, Bolagskapning, Stiftelser samt Tvångslikvidation av aktiebolag.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Hitta en ny väg framåt

Ekonomiska problem behöver inte betyda konkurs. Tillsammans lägger vi grunden för din framtida verksamhet. Ackordscentralen har över 150 års erfarenhet av att förbättra, utveckla och rekonstruera verksamheter.

En ny lag ger större möjligheter till framgångsrika rekonstruktioner än tidigare. Den ställer även högre krav på rekonstruktören. För oss gör det ingen skillnad, våra medarbetare har alltid haft den högsta kompetensen och inför varje ärende skräddarsyr vi ett expertteam med specialister för att på bästa sätt tillvarata alla intressen.

Läs mer om hur en rekonstruktion går till på vår webb eller i vår folder.

Ackordscentralen 2.0

Vi har det senaste året satsat stort på att uppdatera vårt varumärke.

Till exempel så har logotypen fått ett nytt utseende och den grafiska profilen har uppdaterats. Detta ledde till att tidningen fick ett nytt utseende redan till nr 1 2018. Ni som besökte vår stiftelsedag i maj lade antagligen märke till förändringen även där.

Lanseringen av den nya webbsidan som skedde i början av oktober är ytterligare en led i detta arbete. På ackordscentralen.se hittar du numera en modern och lättöverskådlig sajt, där du bland annat kan ta del av information om oss och våra tjänster, samt senaste nyheterna inom våra verksamhetsområden.

Vår andra sajt acrekonstruktion.se har också fått ett uppdaterat utseende. Acrekonstruktion.se riktar sig främst till mindre företag med lättförstådd information om konkurs och rekonstruktion.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018