Svenska Bankföreningen föreslår ändring i modellavtal

Svenska Bankföreningen har sedan flera år tillbaka tagit fram ett modellavtal angående administrationsavtal under företagsrekonstruktion. Syftet med ett sådant är att säkerställa företagshypoteksunderlaget om rekonstruktionen skulle misslyckas och övergå till en konkurs. Ett sådant avtal träffas mellan rekonstruktionsgäldenären, banken och rekonstruktören. Behållningen på administrationskontot utgör en fordran som omfattas av bankens företagshypotek i en konkurssituation.

Medel från egendom som omfattas av företagshypotek
Bankföreningen har nu föreslagit en ändring i modellavtalet innebärande att till administrationskontot ska endast flyta in medel som härrör från egendom som omfattas av företagshypotek. Enligt gällande modellavtal ska alla medel oavsett från vilken egendom de härrör flyta in dit, till exempel försäljning av aktier i dotterbolag, vilka dock inte omfattas av företagshypoteket. Ackordscentralen har i sitt remissvar till Bankföreningen tillstyrkt förslaget.

Medel på administrationskonto ska redovisas till banken
Vidare har Bankföreningen föreslagit att medlen på administrationskontot ska redovisas till banken om företagsrekonstruktionen inte har uppnått sitt syfte och upphör på annan grund än konkurs. Ackordscentralen har i sitt remissvar motsatt sig att rekonstruktören inte ska redovisa medlen till rekonstruktionsgäldenären. Även om syftet med förslaget torde vara att tillskapa en kvittningsrätt för banken strider dock förslaget mot en ägares rätt att efter eget gottfinnande disponera över sina tillgångar.

Läs Ackordscentralens remissvar: https://ackordscentralen.se/ackordscentralens-remissvar-modellavtal-administrationsavtal-under-foretagsrekonstruktion/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023

Text: Hans Ödén
Bild: Unsplash