Analysgrupp

Ackordscentralen har 7 interna analysgrupper där man håller sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Kunskapen som sprids genom analysgrupperna ger medarbetarna extra kompetens för att kunna bistå sina klienter på bästa möjliga sätt. Först ut att presenteras är Återvinning och sakrätt som leds av Stefan Skeppstedt vid Ackordscentralen Väst i Göteborg.

Berätta om hur analysgruppen Återvinning och sakrätt arbetar.
- I vår analysgrupp tar vi upp och diskuterar olika rättsfall inom vårt analysområde. Efter diskussion skriver vi ner vår analys, och en kortare sammanfattning av rättsfallet. Detta publiceras sedan på vårt intranät, och presenteras även i samband med våra erfarenhetsutbyten mellan kontoren. Genom att många är engagerade kan vi fånga upp rättsfall och andra frågor, som kan missas i de etablerade nyhetskanalerna avseende juridik.

Kan du ge några exempel på vad som ryms inom Återvinning och sakrätt?
- Återvinning är frågor som regleras i konkurslagen. Oftast är den någon som fått betalt efter att bolaget kommit på obestånd. Det kan också vara andra transaktioner som en konkursförvaltare kan underkänna efter konkursen. Sakrätten behandlar främst hur olika transaktioner mellan två parter står sig i förhållande till tredje part, någon av parternas fordringsägare.

Vad bidrar dessa analysgrupper med i ert dagliga arbete?
- Att i en tvist kunna prestera ett domstolsavgörande, eller en artikel från en rättsvetare, kan i en process ofta vara skillnaden mellan vinst och förlust. Ett gott rättsligt stöd för allt vad vi gör, minskar också givetvis risken för felbedömningar.

Vad är det senaste och mest intressanta som hänt inom ert område?
- Återvinningsreglerna är av mycket stor vikt både i vår rådgivning ut mot kunder, men också i våra konkurser och företagsrekonstruktioner. Lagstiftningen har sett likadan ut i många år, men är så pass svår att tolka, att det ständigt kommer nya rättsfall som hjälper oss att förstå lagstiftarens mening.

- Vid senaste mötet diskuterade vi två nya rättsfall från Högsta domstolen. Ett från i mars 2019, som gäller frågan om ett bolag kan anses vara på obestånd, även om det har tvistiga fordringar, egendom utomlands, och aktier i fåmansbolag. Det andra målet är från juni 2019, och gäller om betalningar av andra än gäldenärens egna skulder kan återvinnas i en konkurs.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2019