Webbinarier med Lexnova Talk

Ackordscentralens medarbetare håller regelbundet i webbinarier som arrangeras av Blendow Lexnova. Under våren höll Hans Ödén och Erik Hellström ett webbinarium om Lokalhyra i konkurs och rekonstruktion. Anna Engman och Erik Osvald har i sin tur informerat om Obestånd inom lantbruk – konkurs och rekonstruktion. Dessa och många fler webbinarier finns tillgängliga i efterhand på Blendow Lexnovas webb.

Obestånd inom lantbruk – konkurs och rekonstruktion
Anna Engman och Erik Osvald beskriver arbetet i en rekonstruktion och när det kan vara ett fungerande alternativ vid obestånd inom lantbruk. De går igenom hur en konkurs för lantbruk går till samt hur stora förluster kan undvikas. De pratar också om vilka verktyg som finns vid ekonomiska svårigheter samt hur kreditgivare och leverantörer med säkerställda fodringar kan agera för att undvika värdeförstöring.

Målgruppen för webbinariet är redovisningskonsulter, rådgivare, bankanställda och leverantörer inom grön näring. Webbinariet passar även obeståndsjurister och riktar sig främst mot privat sektor.

Lokalhyra i konkurs och rekonstruktion
Erik Hellström och Hans Ödén pratar om hur lokalhyresavtal i konkurs och företagsrekonstruktion kan hanteras och vilka intressekonflikter som kan uppstå. De ger en praktisk genomgång av gällande regler och pratar även om problematiska situationer och frågeställningar som typiskt sett kan uppkomma och aktualiseras. Genom att känna till vilka regelverk som gäller om en hyresgäst försätts i konkurs eller inleder en rekonstruktion kan skadan begränsas.

Målgruppen för webbinariet är jurister med inriktning mot hyresrätt, handläggare mot fastighetsägare och inkassobolag. Det kan även passa dig som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågor i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner på andra sätt. Riktar sig till både privat och offentlig sektor.

Se webbinarierna on-demand: https://www.lexnova.se/webbinarier/arkiv.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023

Text: Anette Norling
Bild: Polina Zimmerman, Pexels

Mikael Kubu skriver för Blendow Lexnova

Ackordscentralens vd och koncernchef Mikael Kubu skrev maj månads expertkommentar i ämnet insolvensrätt. Till sin hjälp har han haft Erik Wendel, jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen.

Artikeln berör regelverket kring betryggande säkerhet för fullgörandet av ett offentligt ackord. I samband med ett offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) kan det ibland ifrågasättas om rekonstruktionsbolaget har förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt det offentliga ackordet och betala ackordslikviden. Mikael Kubu och Erik Wendel redovisar hur regelsystemet fungerar och de överväganden som kan vara relevanta vid rättens prövning.

Artikeln delas upp i avsnitten Ramen för rättens prövning, Närmare om rättens prövning av rekvisitet betryggande säkerhet för ackordets fullgörande och Om förmågan att betala ackordslikviden. Författarna redogör detaljerat under respektive avsnitt och hänvisar till såväl lagparagrafer som relevant litteratur och ett verkligt fall.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som startades 2006. De levererar nyheter till jurister och beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor. Redaktionen består av journalistiskt utbildade jurister och till sin hjälp har de även juridiska experter som analyserar och kommenterar rättsfall, lagstiftning och problemställningar.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018