Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Justitiedepartementet har den 15 september 2023 skickat betänkandet – Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34) på remiss till bland annat Ackordscentralen.

En del av utredningens uppdrag har varit att redovisa skäl för och emot ett återförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Vidare har utredningen kommit fram till att en förkortning av tiden för att ge in årsredovisningar till Bolagsverket endast kan ske i sådan begränsad omfattning att det inte motiverar någon förändring av lagstiftningen. Däremot föreslår utredningen att sanktionsavgiften vid förseningar av ingivandet ska höjas från 5 000 kr till 6 250 kr.

Fler kontroller av registreringsärenden
En förändring som kan förväntas få stor betydelse är utredningens förslag om att Bolagsverket i större utsträckning än i dag bör göra kontroller i registreringsärenden för att kunna identifiera brottsliga upplägg som kännetecknas av att det anmäls målvakter som företrädare för bolag och föreningar. Bolagsverket föreslås att i sådana ärenden kunna förelägga personlig inställelse för att säkerställa anmälarens eller den anmäldes identitet.

Utredningen föreslår vidare att det ska införas en särskild straffbestämmelse som tar sikte på företagskapning.

Ändringar i styrelsens skyldigheter
Slutligen föreslår utredningen att bestämmelserna i aktiebolagen om styrelsens skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning, när den befarar att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet med mer än hälften, ska tas bort. Denna bestämmelse föreslås ersättas av en skyldighet för bolagets styrelse att kalla till en bolagsstämma om bolagets likviditet eller eget kapital inte motsvarar vad verksamhetens art, omfattning eller risker kräver. På stämman ska styrelsen redogöra för vilka åtgärder den föreslår ska vidas.

I nästa nummer av tidningen kommer Ackordscentralens remissvar redovisas.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Text: Hans Ödén
Bild: Pexels/Sora Shimazaki

Remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34).

Utredningen har bland annat redovisat skäl för och emot ett återinförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Ackordscentralens erfarenhet av sin konkursförvaltande verksamhet är att det är mer förekommande med brottslig verksamhet i bolag som saknar revisor än i de bolag som har en sådan. Av detta skäl förordar Ackordscentralen att revisionsplikten återinförs för alla aktiebolag.

Ackordscentralens remissvar berör även de delar av utredningen som handlar om Tidsfrister för ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket, Bolagsverkets kontrollerande roll, Bolagskapning, Stiftelser samt Tvångslikvidation av aktiebolag.

Läs remissvaret i sin helhet här.