Framtidens hållbara och konkurrenskraftiga företagande

Klimatfrågan är högaktuell och vi står inför vår tids kanske största utmaning, en utmaning som är starkt kopplad till vår materialanvändning. Hur kan företagen utnyttja detta för att utveckla sina affärsmodeller och samtidigt stärka konkurrenskraften och tillväxten?

Svaret är cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi bygger, enkelt beskrivet, på att vi använder resurserna om och om igen. I en cirkulär ekonomi uppstår i princip inget avfall, och det handlar om att behålla resurserna i samhällets kretslopp, eller på ett hållbart sätt återföra avfallet till naturens egna kretslopp. EU-kommissionen beskriver begreppet som ”ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenereringen”. Enligt EU är cirkulär ekonomi en av två globala megatrender.

Nya affärsmodeller och nya arbetsmoment
I en cirkulär ekonomi byts traditionella transaktionsbaserade affärsmodeller ut mot relationsbaserade. Man talar om användare, snarare än konsumenter och om värdecykler istället för värdekedjor. Nya arbetsmoment som underhåll, reparationer och uppdateringar kan uppstå kopplat till produkten, vilket också innebär nya tjänster och nya affärsmöjligheter. Arbetstillfällen som försvinner från nyproduktion kan återskapas i återvinnings- eller återanvändningsbranscherna. I en cirkulär ekonomi innebär det att intäkter genereras på ett nytt sätt, att kostnader uppstår på nya ställen, att företaget får nya affärspartners i en förändrad värdekedja och att relationen till kunden förändras.

Svenskt Näringsliv tog tidigare i år fram en rapport kring cirkulär ekonomi där de belyser möjligheter men också utmaningar med en omställning från linjär till cirkulär ekonomi.

- Vi vill fokusera på hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi där de svenska företagens konkurrenskraft kan fortsätta vara stark. Den cirkulära ekonomin innebär både nya affärsmöjligheter men också en del utmaningar när nya cirkulära affärsmodeller ska implementeras i företagen, säger Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Utmaningar och stora investeringar
Omställningen från linjära till cirkulära affärsmodeller kräver oftast teknikutveckling och stora investeringar. Men enligt Jenny Svärd ligger de största utmaningarna i att samhällets strukturer och regelverk idag inte är anpassat för den cirkulära ekonomin, de cirkulära affärsmodellerna och cirkulära material- och produktflöden.

- Det behövs förändrade arbetssätt, mer samarbete mellan olika aktörer i samhället och förändringar av många regelverk, inte bara inom miljöområdet. Men i och med att dagens material- och produktflöden ofta är globala är det viktigt med ett internationellt perspektiv om vi ska få en cirkulär ekonomi i stor skala, säger Jenny Svärd.

En annan utmaning är att övertyga kunderna att de vinner på att köpa funktioner istället för att äga prylar. Mats Willander på forskningsinstitutet RISE säger i en intervju med Företagarna:

- Privatpersoner är dåliga på att räkna på livscykelkostnader. Vi överskattar hur länge en produkt håller och räknar inte med utgifter för underhåll. Det gör att vi tycker att det är bättre att köpa.

Digitalisering och AI viktiga verktyg
Digitalisering och artificiell intelligens (AI) är viktiga verktyg i den cirkulära ekonomin, eftersom de kan ge effektivare och mer automatiserade tillverkningsprocesser och snabb informationsöverföring. Digitala plattformar underlättar produktdelning och främjar på så vis återanvändningen, samt underlättar för såväl hyrtjänster som industriell symbios. Tjänstefiering är en form av cirkulär ekonomi, som i många fall bygger på digitalisering och AI. Exempel på detta är digitala musikabonnemang, bodelningssajter och filmtjänster. Ett annat exempel på tjänstefiering är inbyggda sensorer som löpande övervakar, underhåller och uppdaterar produkter. I detta fall kompletteras en fysisk produkt av tjänster och lösningar som ger ett större totalt värde för konsumenten. Dessa värdeförhöjande servicetjänster innebär dessutom oftast en större vinstmarginal för företaget.

Fortsatt tillväxt i en cirkulär ekonomi
Finns det en risk att tillväxt och sysselsättning påverkas negativt av en cirkulär ekonomi? Enligt Mats Willander på forskningsinstitutet RISE finns det inget som säger att en cirkulär affärsmodell skulle vara mindre lönsam än dagens linjära. Och Jenny Svärd håller med.

- Vi kan ha en fortsatt tillväxt i den cirkulära ekonomin. Alla steg och transaktioner i bearbetningen av ett material eller en produkt och tjänster räknas in i BNP. När material återanvänds ökar BNP per materialenhet och detsamma gäller för produkter som återanvänds, repareras och uppgraderas. Så BNP kan fortsätta växa även i en väl fungerande cirkulär ekonomi. Flera av de cirkulära affärsmodellerna bygger också på ett större tjänsteinnehåll och den cirkulära ekonomin bedöms därmed skapa många nya arbetstillfällen inom EU, säger Jenny Svärd.

 Enligt Svenskt Näringsliv har Sverige och svenska företag goda förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Miljö- och klimatfrågorna kommer att bli allt viktigare i hela samhället och de företag som har detta som en integrerad del i sin verksamhet och affärsmodell kommer att ligga i framkant.

- Jag tror att miljö- och klimatfrågorna i ännu högre grad kommer att vara en förutsättning för goda affärer och hög konkurrenskraft, säger Jenny Svärd.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019