Liten vändning i sikte

Ett dystert konjunkturläge – men med ett visst ljus i tunneln. Sex månader in i coronapandemin har många av de ekonomiska kurvorna börjat vända uppåt igen, konstaterar Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) på Kungsholmen i Stockholm har uppdraget att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen, både i Sverige och internationellt. På KI:s prognosavdelning finns cirka 25 personer som löpande tar fram de underlag som används av både av regering, myndigheter, företag och organisationer. När coronakrisen slog till i mars ställdes alla tidigare prognoser för 2020 på ända. Plötsligt utlöstes historiska ras i hela världsekonomin.

– Årets andra kvartal blev ett riktigt lågvattenmärke. April, maj och juni var mycket dramatiska, sammanfattar prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

I den konjunkturbarometerindikator som KI publicerade i slutet av april noterades det kraftigaste fall som hittills har uppmätts i Sverige. Både hushållens och företagens syn på ekonomin var mörkare än under finanskrisen, och värst var läget i tjänstesektorn. Snabbt förändrades även KI:s arbete. Traditionell statistik över produktion, konsumtion och varsel levereras med fördröjning och var inte till så stor hjälp.

Flera extramätningar
Därför har KI nu infört flera extramätningar under året för att fråga företag om hur deras omsättning har påverkats. Viss statistik samlas även in på veckobasis.

– Det faktum att regering och myndigheter har bedrivit en expansiv finanspolitik under de senaste månaderna har haft stor betydelse för att förhindra konkurser och stigande arbetslöshet. Hittills under 2020 handlar det om 140 miljarder kronor i finanspolitiska åtgärder. Troligen kommer det att behövas ytterligare 80 miljarder kronor under 2021, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Utifrån KI:s senaste mätningar verkar dock den akuta delen av krisen nu vara över. I augusti syntes ett tydligt lyft för tillverkningsindustrin och i september var det en allt mindre andel företag som uppgav att de var föremål för stora omsättningstapp.

– Kurvorna har långsamt börjat vända uppåt, om än från låga nivåer. Samtidigt får vi ställa in oss på att det här är en kris som kan påverka oss under lång tid. Ingen vet heller hur smittspridningen utvecklar sig i höst och vinter, påpekar Ylva Hedén Westerdahl.

Långt ifrån normalläge
En av de personer som Ackordscentralen Nyheter intervjuade i förra numret, i coronakrisens inledning, var Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna. Från hans horisont är det ännu för tidigt att använda ord som återhämtning.

– Vi befinner oss långt ifrån ett normalläge. Det finns många branscher och företag som fortfarande kämpar för sin överlevnad. Se bara på kultursektorn, säger han.

Sedan pandemin bröt ut har Företagarna haft en omfattande dialog med regering och myndigheter – allt för att förmedla de synpunkter som finns hos organisationens cirka 60 000 medlemsföretag.

– Vi har varit med och påverkat många av krisåtgärderna. Bland annat har vi starkt förespråkat det så kallade omställningsstödet, alltså regeringens stöd till de företag som har fått minskad omsättning på grund av covid-19. Tyvärr har detta stöd kantats av en tung administration, där det till exempel krävs intyg från revisorer. I praktiken har stödet därför varit komplicerat att söka, anser Daniel Wiberg.

Dyr finansieringsform
Han konstaterar att detsamma tycks gälla möjligheten till skatteanstånd, vilket blev förenat med väntetider hos Skatteverket och upplevdes som en förhållandevis dyr finansieringsform.

– Inte heller företagsakuten, stödet som bygger på statliga kreditgarantier, har kommit till så stor nytta. Vi vet inte varför, men med tanke på att bankernas möjliga utlåning via systemet uppgår till 39 miljarder kronor är det en försvinnande liten del som har nått fram, påpekar Daniel Wiberg.

Regeringens största åtgärd, systemet med korttidspermittering, tycks ha använts desto mer. Bland annat har många storföretag utnyttjat den möjligheten. Korttidspermitteringarna är till för att rädda arbetstillfällen och bidrar till att hålla sysselsättningen uppe. Indirekt blir permitteringarna även en arbetskraftsreserv, med följd att många företags behov av nyanställningar ytterligare skjuts på framtiden.

Ökad arbetslöshet
Den ökande arbetslösheten är en av de faktorer som oroar Daniel Wiberg mest. Inom kort väntas landets totala arbetslöshet uppgå till 10 procent.

– Det här är en svår utmaning för Sverige som samhälle. Redan innan coronakrisen stod en stor grupp människor utanför arbetsmarknaden, framhåller han.

Av Företagarnas senaste småföretagsbarometer framgår att förväntningarna om att kunna öka sysselsättningen dramatiskt har minskat.

– Under det senaste decenniet har fyra av fem jobb i Sverige skapats i små och medelstora företag. När de inte kan eller vågar anställa hotas på sikt vår välfärd. Därför behövs det nu politiska reformer som kan stärka de svenska företagens konkurrenskraft inom områden som exempelvis skatter och arbetsrätt, säger Daniel Wiberg.

Frågor som dessa har Företagarna även drivit i de omstarts- och återstartskommissioner som har initierats för att motverka coronakrisens effekter. Organisationen har inte sjösatt någon egen kommission, men har bidragit till de satsningar som har gjorts av bland annat Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Tillväxtverket.

Många reformförslag
Ordförande i Stockholms Handelskammares omstartskommission är Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Kommissionen består av tio experter – däribland professorer och före detta politiker – som har tagit fram reformförslag inom allt från finanspolitik och entreprenörskap till utbildning och digitalisering. Deras slutrapport presenterades i mitten av augusti.

– Här finns många kugghjul som hakar i varandra. Bland annat föreslås en stor skattereform, med breddad moms, lägre skatt på arbete och en ny fastighetsskatt. Andra bärande områden för att göra Sverige starkare efter krisen är en grön omställning och en ökad social inkludering, säger Klas Eklund.

Han påpekar att den ekonomiska nedgång som coronakrisen har vållat är mycket brant. Däremot tycks följderna, i alla fall hittills, ha blivit något mildare än vad som befarades i våras.

– Det har skett en anpassning från företagen, de har varit snabba och effektiva. Dessutom har staten gripit in med viktiga stödpaket. I huvudsak tycker jag att stöden har varit bra, men vissa av dem behöver kanske förlängas, säger Klas Eklund.

Besöksnäring i kris
Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, är inne på samma linje. Organisationen företräder drygt 2 000 medlemsföretag i Stockholm och Uppsala län – en region som den senaste tiden har drabbats av stora avbräck inom bland annat turism och besöksnäring, handel och transporter. Visserligen har många svenskar i år satsat på hemester, men i huvudstadsregionen har de inhemska besökarna inte kunnat väga upp det stora bortfallet av utländska turister.

– Över lag har krisstöden varit bra, men stora delar av paketen har nu avslutats eller fasats ned. Både den sänkta arbetsgivaravgiften och hyresstödet avvecklades den 30 juni, och från den 1 augusti gäller nya regler för korttidspermitteringar.

– Omställningsstödet var till en början inriktat på omsättningstapp under mars och april, men eftersom det oftast är lågsäsongsmånader inom exempelvis besöksnäringen är det ingen representativ period. Vi har argumenterat hårt för att omställningsstödet ska förlängas och förenklas, så att det når ut på ett bättre sätt, säger Stefan Westerberg.

Han framhåller att alla kriser är unika, men att den stora osäkerhet som rådde i våras trots allt har lindrats något så här ett halvår senare.

– Läget skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika företag och olika branscher. Framför allt är det mindre företag i tjänstesektorn som fortfarande har problem.

Stora utvecklingskliv
Över hela världen har covid-19 orsakat såväl en hälsokris som en ekonomisk kris. Viruset har förändrat vår vardag och våra arbetsliv, och på digitala seminarier och konferenser försöker forskare och experter förutspå de mer långsiktiga konsekvenserna. Coronakrisen har bland annat beskrivits som ett ”globalt stresstest” för både politiker, länder, regioner och ekonomier. Tidigare problem har förvärrats och förändringstrycket har accelererat. På bara några månader har det skett rekordstora utvecklingskliv inom områden som digitalisering och e-handel.

– Ett annat exempel är att våra politiker på kort tid har tagit flera stora, modiga beslut. Jag hoppas att det är en utveckling som fortsätter, säger Klas Eklund.

Coronakrisen i siffror

 • Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade under andra kvartalet 2020 med 8,3 procent jämfört med föregående kvartal. Denna nedgång är historiskt brant.
 • Till och med vecka 35 hade 4 500 företag, med sammanlagt 15 000 anställda, försatts i konkurs under 2020.
 • Till och med vecka 35 hade 256 företag, med sammanlagt över 8 000 anställda, beviljats företagsrekonstruktion under 2020.
 • Under perioden mars–augusti har drygt 96 000 svenskar varslats om uppsägning.
 • Under perioden april–augusti har drygt 82 000 ansökningar om korttidspermittering kommit in till Tillväxtverket. Totalt har nära 572 700 anställda gått ner i arbetstid.
 • Under juli uppgick arbetslösheten till 8,9 procent.

Källa: ekonomifakta.se

Text: Lena Lidberg
Bilder: Konjunkturinstitutet, Företagarna, Mannheimer Swartling samt Stockholms Handelskammare

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020

Historiska stödpaket till näringslivet

Korttidspermitteringar, sänkta socialavgifter och stödlån. Det är några av regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen. ”Värst är läget för landets småföretag”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

”En synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren.” Det är beske­det från Konjunkturinstitutet, som bedömer att den svenska bruttona­tionalprodukten kommer att minska med 3,2 procent i år. Regeringens bedömning är att BNP kommer att falla med fyra procent och att arbets­lösheten ökar till nio procent. Andra experter är än mer pessimistiska. Handelsbanken ser det som troligt att BNP minskar med sju procent och att arbetslösheten stiger till elva procent.

– Den ekonomiska nedgången är den skarpaste som vi någonsin har sett. Ingen vet hur länge krisen kommer att pågå eller om det kommer en ny coronavåg till hösten, påpekar Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

I mars har varslen på svensk arbetsmarknad varit rekordhöga. Under perioden 1–29 mars varslades 36 800 personer, varav drygt 18 000 under en och samma vecka. Normalt ligger siffran på cirka 3000 per månad. Det är ännu oklart hur många av varslen som kommer att falla ut, men allt tyder på att andelen blir mycket hög. Nya varsel tillkommer dessutom i rask takt.

Ändringsbudgetar och krispaket
Från mitten av mars och framåt har regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna gradvis pre­senterat extra ändringsbudgetar och åtgärdspaket i coronakrisens spår. Sammantaget motsvarar näringslivs­stöden flera hundra miljarder kronor.

Snabbt väcktes kritik mot att insatserna framför allt var anpassade för större företag, men efter hand har fler paket och justeringar lagts till. Utöver möjligheter till korttidspermitte­ringar och lån är inriktningen nu att näringslivet bland annat ska få en ned­sättning av socialavgifterna (arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift) under fyra månader. En annan åtgärd är att företag kan ansöka om anstånd med skatteinbetalningar och moms under ett år. Här kommer staten att ta ut en ränta och anståndsavgift.

– Under perioden 25 mars till 1 april tog vi totalt emot 7350 ansökningar med hänvisning till de nya reglerna. De första dagarna var inflödet ganska sporadiskt, men sedan har det vuxit med cirka 2 500 ansökningar per dag, berättar Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Statlig företagsakut
För första gången sedan finanskrisen i början av 1990-talet inrättar regering­en även en statlig företagsakut för små och medelstora företag. Enligt finans­minister Magdalena Andersson (S) är avsikten med krispaketen att hitta en balans mellan kostnadslättnader och krediter, för att därigenom kunna rädda så många livskraftiga företag som möjligt.

– Stödpaketen innehåller olika kom­ponenter, där det mesta är lån och till­fälliga medel. Vi får se hur långt det hjälper, förmodligen behövs det fler åtgärder. Mycket beror på hur de när­maste två, tre månaderna utvecklar sig och om vi lyckas överbrygga svackan eller inte. Om vi sjunker djupare blir det mycket jobbigare att ta sig upp igen, säger Klas Eklund.

Han ser till exempel positivt på det nya systemet med korttidspermit­teringar. Företag i kris får chans att behålla fler anställda, samtidigt som arbetstagarna kan behålla sina jobb. Men för de branscher och företag som omedelbart blev offer i coronakrisen är det oftast likviditeten i sig som är det stora problemet. De första nöd­ropen kom från besöks- och resenä­ringen, hotell och restauranger.

– Det här är företag inom tjänste­sektorn som är beroende av ett flöde av löpande intäkter. Resor och mål­tider går inte att lagra. Andra som riskerar att drabbas hårt är enskilda firmor och människor med tillfälliga uppdrag inom gig-ekonomin. Det här är personer som dessutom har ett sämre socialt skyddsnät än anställda, säger Klas Eklund.

Efterlyser fler åtgärder
Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare, kon­staterar att Stockholms län under mars uppvisade varselsiffror som var tre gånger högre än vad som någonsin har noterats för en enskild månad. Över hälften av de varsel som lades i Sverige berörde just huvudstads-regionen.

– Hotell, restauranger och handel bygger på att människor kan träffas. Det är en del av Stockholms dna, och gör att krisen får stor slagsida mot näringslivet här, påpekar Stefan Westerberg.

Även han tycker att många delar i regeringens krispaket är bra, men han ser åtgärderna som otillräckliga:

– Om företagen ska kunna över­vintra den här ekonomiska istiden behövs det ännu kraftigare stöd här och nu.

Stefan Westerberg anser till exempel att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna inte bara borde sättas ned utan i stället helt tas bort under åtminstone fyra månader. Han förespråkar samtidigt ett permit­teringssystem med full kostnads­täckning för företagen och en högre kompensation för intäktsförluster. Den räntesats på 6,6 procent som regeringen ursprungligen föreslog vid anstånd med skatteinbetalningar har han kallat för ”ockerränta”.

– Vi kräver att regeringen åter­kommer med fler räddningspaket. Nu gäller det att snabbt motverka perma­nenta skador på samhällsekonomin och att undvika en markant ökad arbetslöshet och långtidsarbets­löshet, framhåller Stefan Westerberg.

Familjeföretag extra utsatta
Precis som Stockholms Handels­kammare har även Företagarna en kontinuerlig dialog med regering och myndigheter. Organisationens chefs­ekonom, Daniel Wiberg, är en av dem som möter medlemsföretagens oro.

– Bland våra medlemmar finns många mindre och växande företag runt om i landet, ofta familjedrivna. Plötsligt ser de nu hur hela verksam­heten avstannar och likviditeten dyker. Mest sårbara är de allra minsta, som inte har något större kapital i ryggen, säger han.

Daniel Wiberg konstaterar att regeringens stödpaket har fått större småföretagarinriktning efter hand.

Han ser det som nödvändigt att sys­temet för korttidspermittering nu omfattar även familjeföretag, där ofta både ägare och familjemedlemmar har sin anställning och inkomst i rörelsen. Särskilt utsatta är inte sällan de personer som driver enskilda firmor, vilket innebär att näringsverk­samheten är tätt sammanflätad med privatekonomin och kanske därmed även med hus och hem.

– Jag tycker att politikerna har lyssnat på våra synpunkter. Nu får den närmaste tiden utvisa om det behövs ytterligare statliga insatser, och i så fall vilka, säger Daniel Wiberg.

”Riskerar stora ärrbildningar”
Stefan Westerberg betonar att reger­ingen redan nu behöver fundera över hur samhällsekonomin bör stimuleras när coronakrisen har lagt sig.

– Stockholms Handelskammare vill gärna se en coronakommission, ungefär som Lindbeckkommissionen efter 90-talskrisen. Efter 2008 års finanskris såg vi stora ärrbildningar på ekonomin och arbetsmarknaden. Det var exempelvis först 2017–2018 som den svenska varuexporten var tillbaka på tidigare nivåer. Han påpekar att en stor del av åter­hämtningen kommer att vara bero­ende av vad som händer i vår omvärld:

– Det är i hög grad exporten som lägger grunden till vårt välstånd och vår välfärd. Ungefär hälften av Sveriges BNP är kopplad till exporten.

Klas Eklund tror att en av krisens konsekvenser blir att både stat, företag och privatpersoner så små­ningom blir måna om att skaffa sig större buffertar. Det kan gälla allt från statliga beredskapslager till kontanta medel i hushållsekonomin.

– För företagen kan det betyda att de blir mer försiktiga med att sprida ut sin produktion och förlita sig på globala leverantörskedjor. Det i sin tur kan göra att globaliseringen rullas tillbaka något och att tillverkningen fördyras, men till viss del kan ökade kostnader säkert kompenseras med satsningar på digitalisering och robotar, säger han.

Daniel Wiberg framhåller att vi den närmaste tiden kommer att få se många konkurser och tragedier. Sam­tidigt är han övertygad om att landets företagare kommer att göra allt vad de kan för att behålla sina livsverk och hjälpa till med att få fart på Sverige igen.

– Dagligen ser vi exempel på hur olika företag rycker in för att lösa problem, oavsett om det handlar om att börja tillverka skyddsmasker till vården eller leverera mat till pensio­närer. Här finns en oerhörd vilja och kraft, och det är sådant som gör att vi kommer att klara oss igenom den här krisen till sist.

En sammanfattning av de åtgärdspaket för företagen som regeringen presenterade under mars:

 • Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
 • En statlig kreditgaranti för lån till företag
 • En kreditgaranti för lån till flygföretag
 • Tillfälligt sänkta socialavgifter
 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond
 • Anstånd med skatteinbetalningar
 • Staten tar över sjuklöneansvar
 • Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader
 • Stöd till vissa branscher
 • Stöd till kultur och idrott

Mer information: www.regeringen.se

Text: Lena Lidberg
Foto: Mannheimer Swartling, Stockholms Handelskammare, Företagarna

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020