Ökning av ekobrott och svart arbetskraft

Sedan början av augusti är det ännu lättare att registrera nytt aktiebolag, något som alla EU-medborgare kan dra nytta av. På Ekobrottsmyndigheten är man orolig och befarar att det kan leda till ännu fler ekobrott.

Numera tar det Bolagsverket fem arbetsdagar att registrera nya aktiebolag om ansökan är komplett. För filialer ska regist­rering ske senast efter tio arbetsdagar. Att reglerna förändras beror på EU:s digitaliseringsdirektiv och att alla EU-medborgare enkelt ska kunna online-registrera företag i alla medlemsländer. På Ekobrottsmyndigheten (EBM) är man orolig att det kommer leda till fler ekobrott.

– Möjligheten att vem som helst i Europa kan starta ett bolag innehållande en målvakt i utlandet ökar risken för att aktiebolaget används som brottsverktyg. Att utreda vem som står bakom bolaget blir svårt eftersom styrelsen befann sig i ett annat land vid registreringen, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på EBM.

Ingen förhöjd risk enligt Bolagsverket
Än så länge har det inte skett någon ökning av digitala registreringar från utlandet, men samtidigt ska man komma ihåg att det är förtidigt att dra några slutsatser om hur det kommer utvecklas.  EBM tror att resultatet av de nya reglerna syns först om något år. En central del i Bolagsverkets arbete kommer fortsatt vara att säkerställa att kvaliteten i deras register är hög och där ingår även att följa den här typen av utveckling.

Det brottsförebyggande arbetet är en del av Bolagsverkets kvalitetsuppdrag och i handläggningen finns verktyg för att upptäcka oseriösa aktörer. I takt med den ökade digitaliseringen pågår även ett utvecklingsarbete som med hjälp av systemstöd siktar på att identifiera ärenden där det av olika anledningar finns behov av ytterligare kontroller.

– Det kan innebära att vi behöver längre tid i vissa ärenden innan det sker någon registrering. Det kan exempelvis handla om att vi inte fått in alla uppgifter som krävs, men också röra sig om kontroller inom ramen för vårt brottsförebyggande uppdrag, säger Håkan Larsson, enhetschef på Bolagsverket.

Även den annalkande lågkonjunkturen kan leda till ökat antal ekobrott. Vid lågkonjunkturer så ökar antalet konkurser och därmed finns en risk för ökad konkursbrottslighet. Hög inflation och stigande räntor innebär också att vissa branscher blir extra känsliga, som till exempel fastighetsbolag med hög belåning.

– Man kan också tänka sig att byggföretag får svårt att klara sig under lågkonjunkturen med tanke på att bostadsbyggandet minskar i takt med att räntan höjs. Här finns en risk för ökad konkursbrottslighet samt även lönegarantibedrägerier, säger Henrik Lundin.

Byggbranschen överrepresenterad
Sverige står inför stora samhällsinvesteringar och det varnas bland annat för bidragsbrott och skattebrott. Henrik Lundin påpekar att det kan vara svårt att rekrytera arbetskraft till en del obekväma och dåligt betalda jobb, och att detta givetvis ökar risken för arbetskraftsexploatering och svartarbete.

Byggbranschen är överrepresenterad när det gäller ekonomisk brottslighet. Där kan svartarbete bli ett sätt att hålla personalkostnaderna nere i en lågkonjunktur, eftersom företag inom branschen ofta har ett stort behov av flexibilitet. I samband med stora byggen finns därför en risk för svartarbete när byggbolag snabbt kan få stora arbetskraftsbehov. Antikorruptionsexperten Louise Brown säger i en intervju i Dagens Nyheter att Sverige till och med är i behov av kriminella för att vissa personalintensiva branscher ska kunna leverera.

Det finns ingen exakt siffra på hur stora summor som den ekonomiska brottsligheten omsätter men enligt Skatteverkets skattefelsrapport från 2021 så uppskattades enbart svartarbetet under 2010–2016 till 91 miljarder kr per år. Sedan tillkommer andra fel och oegentligheter när det gäller till exempel moms och felaktiga utbetalningar från olika typer av välfärdssystem. Skatteverkets uppskattningar visar att 5–10 % av skatteintäkterna försvinner varje år i form av skattefusk.

Info 1
Byggmarknadskommissionen har lämnat flera förslag för att motverka svartarbete och arbetskraftsexploatering inom byggbranschen. Läs slutrapporten här: https://www.byggmarknadskommissionen.se/

Info 2
Ekobrottsmyndigheten har satt ihop en checklista för att undvika oseriösa aktörer: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/undvik-oseriosa-aktorer-med-ebms-uppdaterade-checklista/

Info 3
Stora branschgruppen arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Målet med arbetet är att ändra på det fusk och den brottslighet som finns idag. https://www.skatteverket.se/omoss/samverkan/naringslivochideellsektor/gruppenforkonkurrensneutralitet.4.7be5268414bea064694aa78.html

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

Text: Anette Norling
Bild: Bolagsverket samt Mikael Gustavsen

Sälj eller avveckla ditt bolag säkert

Företag, ofta aktiebolag, används systematiskt som verktyg för att begå ekobrott. Ska du sälja eller avveckla ditt bolag är det därför viktigt att du gör det på ett säkert sätt. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har satt ihop en lista med varningssignaler att se upp med som du kan använda dig av. Listan är ingen garanti mot oseriösa aktörer utan är tänkt som en första vägledning. EBM har även en checklista med vad du kan tänka på för att undvika att göra affärer med oseriösa aktörer.

Du hittar mer information på EBM:s webbplats:

ekobrottsmyndigheten.se/salja-eller-avveckla-foretag-sakert/

ekobrottsmyndigheten.se/checklista-undvik-oseriosa-aktorer/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Anette Norling
Bild: Scott Graham/Unsplash

 

Ökad risk för bolagsplundring i coronatider

Ofta har de snygga hemsidor och ett attraktivt förslag. Men skenet bedrar – bakom erbjudandet kan det dölja sig slipade bolagsplundrare. ”Den som ska sälja eller avveckla sitt företag bör vara mycket vaksam”, betonar Helene Thorgren, avdelningschef på Bolagsverket.

Det kan finnas flera orsaker till att den som har startat ett aktiebolag bestämmer sig för att avsluta verksamheten. Ett skäl kan vara att det är en sidosatsning som aldrig kom igång, och att du nu vill få loss de pengar som finns bundna i bolaget. Ett annat skäl kan vara att ditt bolag har hamnat på obestånd, att skulderna hopar sig och att du nu akut vill vidta åtgärder innan konkursen blir ett faktum. I lägen som dessa kan det vara frestande att se sig om på internet efter snabba lösningar kring försäljning eller avveckling.

– Det finns förstås seriösa aktörer inom det här området, men vi ser ett växande problem med kriminella personer som vill ta över företag som de kan använda som brottsverktyg. Samtidigt är risken stor för att den person som har varit ägare råkar mycket illa ut, konstaterar Helene Thorgren.

Utökat regeringsuppdrag
Hon är jurist och chef för avdelningen företagsregistrering vid Bolagsverket i Sundsvall. Verket arbetar sedan länge med att bekämpa ekobrott, men fick för tre år sedan ett utökat regeringsuppdrag i frågan. Då infördes en särskild enhet som bedriver förebyggande arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och annan ekonomisk brottslighet. Enheten består av ett tiotal personer och ingår i företagsregistreringsavdelningen.

– Ett av de största problem som vi ser just nu är oseriösa ombud som erbjuder snabbavveckling av bolag. Många företag har det tufft under coronapandemin, vilket kan förvärra läget. Ofta framstår bedragarnas fasader och internetsajter som pålitliga, så det är lätt att bli lurad, påpekar Helene Thorgren.

Bedragarnas främsta drivkraft är att hitta bolag som kan omvandlas till plattformar för exempelvis kredit- och identitetsbedrägerier, momsbedrägerier och välfärdsbrott.

Bolagsmålvakter
För att förhindra upptäckt används som regel bolagsmålvakter, som antingen får viss ersättning eller också själva blir utnyttjade. En annan försvårande omständighet är att vissa delar av bedragarnas verksamhet vanligen kan räknas som seriösa, vilket gör att kriminaliteten blir komplicerad att genomskåda för både brottsoffer och myndigheter.

– Bolagsverket har bland annat infört skärpta kontroller kring företagsregistreringar, för att motverka att det kommer in företrädare med oriktiga identiteter. Men den här typen av brottslighet är svår att stoppa, och det vore bra med fler verktyg. Kanske behövs det tydligare lagstiftning med kännbara straff för bolagsmålvakter, och kanske behöver vi i Sverige bli snabbare och duktigare på att använda oss av näringsförbud, säger Helene Thorgren.

Hon framhåller att en viktig nyckel är att myndigheter och privata aktörer kan samverka och utbyta information. Bolagsverket har ett nära samarbete med bland annat Skatteverket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och branschorganisationen Svensk Handel.

– Men viktigast av allt är att satsa på förebyggande information till företagare. Det avgörande budskapet är att du ska vara noga med vem du gör affärer med, poängterar Helene Thorgren.

Svårlösta fall
Ibland uppdagas brottsligheten när det uppstår en skatteskuld i bolaget eller när årsredovisningen inte kommer in i tid.

– När ärendena når oss på Skatteverket brukar det tyvärr vara för sent att spåra bedragarna eller att få tillbaka några pengar. Finns det en skuld till staten kan vi försätta bolaget i konkurs, men kvar finns ofta bara en bolagsmålvakt som kanske har missbruksproblematik eller bristande språkkunskaper. Många av affärsuppläggen är mycket cyniska, förklarar Joachim Franzén, skatteombud på Skatteverket i Örebro och med uppdraget att företräda statens intressen i domstolsprocesserna.

Han konstaterar att det inte är ovanligt att en och samma målvakt figurerar i ett mycket stort antal bolag.

Kriminella nätverk
Samma erfarenhet har Anders Bergman i Umeå, jurist och grundare av Ackordscentralen Norrland. De senaste åren har han följt flera fall av bolagsplundring där det fanns gemensamma personkopplingar.

– Det är viktigt att vi konkursförvaltare polisanmäler alla former av misstänkt bolagsplundring. Jag blir oerhört upprörd över den här sortens brottslighet, där bolag töms på pengar, säljs vidare till kriminella och används som brottsverktyg, säger han.

Ett av de ärenden som han har arbetat med gäller ett familjeföretag som försattes i konkurs av Skatteverket. Som en sista, desperat åtgärd försökte ägarna bli kvitt sina skulder genom att vända sig till ett bolag som på nätet beskrev sig som ”konkursexperter”. Följden blev att familjeföretaget fick sälja sina aktier till ett bolag som kontrollerades av ett grovt kriminellt nätverk. Efter många obehagliga turer ledde det till att familjeföretagets företrädare drevs hela vägen till personligt obestånd.

På jakt efter bankkonto
Ett annat ärende som Anders Bergman blev inkopplad i berör en man som hade startat ett aktiebolag i IT-branschen. Verksamheten kom aldrig igång och efter en tid hittade mannen ett snabbavvecklingsföretag på webben. Deras taxa var 3 490 kronor, vilket sågs som prisvärt. Liknande tjänster brukar annars kosta ungefär tre gånger så mycket. Uppgörelsen i övrigt byggde på att ett till synes mycket respektabelt företag skulle köpa IT-bolaget för en krona.

– Nästa steg var att IT-killen fick instruktioner om att han skulle ta ut sina pengar från företagskontot, men själva kontot fick inte avslutas. Här finns en av förklaringarna till att bedragare gärna vill komma åt befintliga bolag – den som vill öppna nya bankkonton i dag får genomgå allt mer noggranna kontroller, säger Anders Bergman.

IT-bolaget försattes senare i konkurs. Någon årsredovisning hade inte inkommit. Det visade sig också att företaget hade bytt styrelse ett par gånger. Anders Bergman kontaktade därför företrädaren för det respektabla bolag som enligt ursprungsuppgörelsen skulle ha köpt IT-bolaget för en krona.

– Hans kommentar var: ”Inte nu igen!”. Flera gånger hade det hänt att okända bedragare hade använt sig av hans namn, förklarar Anders Bergman, och konstaterar att det än i dag är oklart vilka personer som under en period tog över IT-bolaget och dess bankkontonummer.

Hela samhället drabbas
Tomas Andersson, chef för den polisoperativa enheten vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå, bekräftar även han att bolagsplundringar är svårlösta fall. Inom myndigheten har han ett nationellt uppdrag med att motverka penningtvätt.

– Det finns per definition inget brott som heter bolagsplundring, men bakom begreppet döljer sig komplex och avancerad kriminalitet. Ofta handlar det om blandbrottslighet: brott mot aktiebolagslagen, kreditbedrägerier, skatte- och bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman…

– Bedrägerierna kan drabba både staten och privata näringsidkare och påverkar hela samhället. När bedragarna till exempel lyckas handla varor och tjänster på kredit uppstår ofta kännbara kreditförluster i de drabbade företagen, säger Tomas Andersson.

Ekobrottsmyndighetens främsta råd är att alltid kontrollera vem du gör affärer med. Det gäller även då du planerar att sälja eller avveckla ditt bolag.

– Här finns många varningssignaler att hålla utkik efter. En av de tydligaste är att du erbjuds en del av betalningen i svarta pengar. Där finns troligen ett mörkertal när det gäller benägenheten att anmäla brott – den som själv har försökt att lura systemet avstår kanske från att berätta att man har blivit utsatt för bedragare, påpekar Tomas Andersson.

Hans uppmaning är att du vid misstanke om ekobrott direkt ska kontakta Ekobrottsmyndigheten eller polisen:

– Det kan vara den pusselbit som vi behöver för att snabbt kunna inleda en förundersökning.

Text: Lena Lidberg
Bilder: Anders Thorsell/Bolagsverket, EBM, Ola Kjelbye

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2020

•••

  • Fakta/varningssignaler

Var uppmärksam på om det känns lite för enkelt, snabbt eller billigt att sälja eller avveckla ditt företag. Avstå från affärsuppgörelser där:

  • Köparen tolererar att bolaget har stora skulder.
  • Köparen erbjuder en del eller hela betalningen svart.
  • Köparen vill fortsätta använda det redan etablerade bankkontot. Köparen uppmanar dig att tömma företagskontot för att kunna disponera kontot.
  • Företaget saknar organisationsnummer.
  • Företaget saknar verksamhetslokal.

I nästa steg bör du kontrollera följande:

  • Ta referenser på hur tidigare avvecklingar har genomförts.
  • Se till att inte kvarstå i styrelsen. Så länge du gör det har du företrädaransvar, vilket gör att du fortfarande är ansvarig för händelser, transaktioner, skatter och avgifter i företaget.
  • Läs även Ekobrottsmyndighetens informationsblad ”Till dig som tänker avveckla eller sälja ditt företag” och checklistan ”Vet du vem du gör affärer med?”. Båda finns på EBM:s webbplats: www.ekobrottsmyndigheten.se/kunskap-och-forskning/informationsmaterial